ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองปีการศึกษา 2560

ชื่อผู้รายงาน นางสาวพิมพิไล ศรีชัย

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง ปีการศึกษา 2560

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ

1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 นโยบายโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน

2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสม/เพียงพอของกิจกรรม กิจกรรม เกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน

3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน

4. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกับ

4.1 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการด้านความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการ

4.2 พฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารในสถานศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันและ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท และค่านิยมอันพึงประสงค์ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี

5. เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อ นักเรียน โรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองปีการศึกษา 2560 ดำเนินในปีการศึกษา 2560 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 110 เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการคือ แบบประเมินโครงการและแบบนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ , S.D.

ผลการประเมินโครงการ ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้านดังนี้

ผลการประเมินโครงการหลังการดำเนินงานโดยรวมเฉลี่ย ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการด้านอยู่ในระดับมาก และ และผลการการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้คือ ผลการการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านบริบท เท่ากับ 4.28 ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านปัจจัย เท่ากับ 4.42 ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านบริบท เท่ากับ 4.26 ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ด้านกระบวนการ เท่ากับ 4.14 ผลการการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้าน ผลผลิต เท่ากับ 4.58 ผลการการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านผลกระทบ เท่ากับ 4.62 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการประเมินบริบทของประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ กับนโยบายของกระทรวง นโยบายของนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 นโยบายโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากและมากที่สุด

ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนแต่ละโครงการย่อย พบว่า ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการในภาพรวม มีความเหมาะสม/พอเพียงอยู่ในระดับมากขึ้นไป ทุกรายการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ดำเนินโครงการเพียงพอและเหมาะสม สำหรับการดำเนินโครงการ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน ของโครงการ ในภาพรวมพบว่า ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีระดับการปฏิบัติสูงที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมตามระยะเวลา และการปฏิบัติกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนความร่วมมือของคณะทำงานตามโครงการ รองลงมา คือ ด้านการประชุมวางแผน การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการมีผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ ผลการประเมินพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด

ผลการประเมินผลกระทบของประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองปีการศึกษา 2560 ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย พบว่า ผลกระทบของโครงการต่อโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ผลกระทบของโครงการต่อตัวผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด และ ผลกระทบของโครงการต่อผู้ปกครองอยู่ในระดับมากที่สุด ส่งผลให้โรงเรียน ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้รายงานได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์โดย ติ๊ก : [3 ก.พ. 2563 เวลา 10:53 น.]
อ่าน [713] ไอพี : 125.24.93.61
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ