ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ เรียนรวมโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง). สุโขทัย: โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเ

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ

เรียนรวมโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)” ในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวมโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวมโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวมโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวมโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

1. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 4 อันดับ คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต

2. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้านสภาวะแวดล้อม ผลการประเมินโดยรวม และรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ เมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องและมีความชัดเจนที่จะพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวม รองลงมา คือ โครงสร้างของโครงการมุ่งการจัดการเรียนรวม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถทำความเข้าใจได้อย่างชัดเจน

3. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้านการปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินโดยรวม และรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการกับการใช้จ่าย รองลงมา คือ งบประมาณมีความเหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีจำนวนบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานตามโครงการ

4. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ผลการประเมินโดยรวม และรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการประชุมชี้แจง สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในโครงการ รองลงมา คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลระยะเวลาในการดำเนินงานมีความเหมาะสมในการรวบรวมเก็บข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมรายบุคคล ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

5. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้านผลผลิต ผลการประเมินโดยรวม และรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการนำผลการประเมินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานรองลงมา คือ มีการรายงานผลการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือผลการดำเนินกิจกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษาสอนเสริมวิชาการให้นักเรียนพิการเรียนรวมได้อย่างเหมาะสม

โพสต์โดย จูล่ง : [3 ก.พ. 2563 เวลา 08:41 น.]
อ่าน [696] ไอพี : 183.88.123.231
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ