ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีน้ำ ภาพหุ่นนิ่งรายวิชาทัศนศิลป์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีน้ำ ภาพหุ่นนิ่งรายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน นายพัชรดนัย ห้าวหาญ

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม)

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีน้ำ ภาพหุ่นนิ่ง รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีน้ำ ภาพหุ่นนิ่ง รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 (2)เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีน้ำภาพหุ่นนิ่งรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีน้ำภาพหุ่นนิ่งรายวิชาทัศนศิลป์และ(4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีน้ำภาพหุ่นนิ่งรายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดบำรุงธรรม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน 1 ห้องเรียน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) มีการจัดผู้เรียนให้คละความสามารถกันในทุกห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยเครื่องมือ 4 ชนิด ได้แก่ (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีน้ำ ภาพหุ่นนิ่งรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (3) แบบประเมินความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีน้ำหุ่นนิ่งรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ จำนวน 10 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีน้ำภาพหุ่นนิ่ง รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการตรวจสอบสมมุติฐานใช้

t-test(dependent samples)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีน้ำภาพหุ่นนิ่ง รายวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มีค่าเท่ากับ82.32/81.54ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีน้ำ ภาพหุ่นนิ่งรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มีค่าเท่ากับ0.6124แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ61.24

3. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีน้ำ ภาพหุ่นนิ่งรายวิชาพื้นฐานทัศนศิลป์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

4. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีน้ำภาพหุ่นนิ่งมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีน้ำ ภาพหุ่นนิ่งรายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น กิจกรรมการเรียนรู้สร้างความพึงพอใจในการเรียนแก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดการพัฒนาความสามารถ รู้จักเชื่อมโยงทักษะย่อยต่างๆเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานรวมเป็นผลงานหรือองค์ความรู้โดยรวมที่สมบูรณ์สร้างผลงานให้มีคุณค่าและมีคุณภาพ ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิควิธีการและกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปใช้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป จึงควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย ครูเดย์ : [1 ก.พ. 2563 เวลา 18:18 น.]
อ่าน [795] ไอพี : 58.9.138.230
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ