ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพนิทานประกอบคำคล้องจอง เพื่อเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ชุด คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

ชื่องาน ผลการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพนิทานประกอบคำคล้องจอง

เพื่อเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ชุด คุณธรรม จริยธรรม

สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

ผู้ศึกษา นางใบศรี ไชยสะอาด

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่ศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ สังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนและหลังการใช้หนังสือภาพนิทานประกอบคำคล้องจอง เพื่อเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ชุด คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ สังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 15 คน ที่ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการทดลองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน รวมทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ 1. หนังสือภาพนิทานประกอบคำคล้องจอง เพื่อเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ชุด คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 2. แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้หนังสือภาพนิทานประกอบคำคล้องจอง เพื่อเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ชุด คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 3. แบบประเมินความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 1 และ 4. แบบประเมินพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมติฐาน ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้สูตร t-test แบบ Dependent Sample

ผลการศึกษาพบว่า

เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ สังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 15 คน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพนิทานประกอบคำคล้องจองเพื่อเสริมพัฒนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ ชุด คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ในปีการศึกษา 2562 มีการพัฒนาด้านประสบการณ์สำคัญ คือ คุณธรรมจริยธรรมที่แตกต่างกันจากก่อนการ จัดประสบการณ์และคะแนนเฉลี่ยของการประเมินความพร้อม ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 1 หลังการจัดประสบการณ์ ( x̄ = 17.00) สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ ( x̄ = 10.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสามัคคี (x̄ = 1.87) มีผลการพัฒนาสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความมีน้ำใจ (x̄ = 1.73) ด้านความสุภาพ (x̄ = 1.73) และความมีวินัย (x̄ = 1.73) และผลการพัฒนาต่ำสุด ได้แก่ ด้านความขยัน (x̄ = 1.67) และด้านความสะอาด (x̄ = 1.67)

ผลการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลดังนี้

1. การประเมินคุณภาพหนังสือภาพนิทานประกอบคำคล้องจอง เพื่อเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ชุด คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ทั้ง 12 เรื่อง โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหาและการผลิตหนังสือภาพนิทานแล้ว ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ลักษณะของรูปเล่ม การจัดทำภาพประกอบ เรื่อง-สาระโดยรวมอยู่ในระดับดี และการใช้ภาษาอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

2. หนังสือภาพนิทานประกอบคำคล้องจอง เพื่อเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ชุด คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.70 / 85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นแสดงว่าหนังสือภาพนิทานประกอบคำคล้องจอง มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้ได้

3. หนังสือภาพนิทานประกอบคำคล้องจอง เพื่อเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ชุด คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6939 ซึ่งสามารถแปลความได้ว่า หลังการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพนิทานประกอบคำคล้องจอง เพื่อเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ชุด คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เด็กมีพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เพิ่มมากขึ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.39

4. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพนิทานประกอบ คำคล้องจอง เพื่อเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก เด็กมีพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่แตกต่างกันจากก่อนจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. หลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพนิทานประกอบคำคล้องจอง เพื่อเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ชุด คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ สังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการพัฒนาประสบการณ์สำคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง

โพสต์โดย นางใบศรี ไชยสะอาด : [20 ธ.ค. 2562 เวลา 05:42 น.]
อ่าน [786] ไอพี : 182.52.29.130
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ