ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1).เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

2).ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม การประเมินใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัมเฟิลบีม (Stufflebeam)

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครูจำนวน 61 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียน 229 คน ผู้ปกครอง จำนวน 229 คน และนักเรียนประเมินทักษะชีวิต จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 632 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ตอนดังนี้ตอนที่ 1 สภาพการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการป้องกัน 2) ด้านการค้นหา 3) ด้านการรักษา 4) ด้านการเฝ้าระวัง และ 5) ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 45 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามประเมินด้านการป้องกัน มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .84 แบบสอบถามประเมินด้านการค้นหา มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .88 แบบสอบถามประเมินด้านการรักษา มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .77 แบบสอบถามประเมินด้านการเฝ้าระวัง มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .82 แบบสอบถามประเมินด้านการบริหารจัดการ มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .78 ตอนที่ 2 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำนวน 5ด้าน 1)ด้านบริบทสภาพแวดล้อม 2)ด้านปัจจัยนำเข้า 3)ด้านกระบวนการ 4)ด้านผลผลิต และ5)ด้านผลกระทบ จำนวน 59 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามประเมินด้านบริบทสภาพแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .79 แบบสอบถามประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .82 แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน เท่ากับ .85 แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิตมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .85 แบบสอบถามประเมินด้านผลกระทบมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .83 และแบบสอบถามทักษะชีวิตได้คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ด้านเจตคติ คิดเป็นร้อยละ 99.00 ด้านทักษะพิสัย คิดเป็นร้อยละ 98

การจัดเก็บข้อมูล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย () ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการศึกษา พบว่า

จากการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ในภาพรวม ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้

1.สภาพการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.16 ,  = 0.37) โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้

1.1 ด้านการป้องกัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.17 , = 0.38) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่า ให้นักเรียนได้มีที่ปรึกษา เช่น ครูประจำชั้น ครูผู้สอนในรายวิชา รุ่นๆพี่ เพื่อน อย่างเป็นกันเองมากที่สุด

1.2 ด้านการค้นหา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.14 , = 0.36) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่า สถานศึกษามีการจัดทำข้อมูลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) เป็นรายบุคคลมากที่สุด

1.3 ด้านการรักษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10 , = 0.30) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่า สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษายาเสพติด มากที่สุด

1.4 ด้านการเฝ้าระวัง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.18 , = 0.39) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่า ผู้บริหาร และบุคลากรในสถานศึกษาเห็นความสำคัญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด มากที่สุด

1.5 ด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.20 , = 0.41) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่า สถานศึกษามีคณะทำงานดำเนินงานกิจกรรมป้องกันยาเสพติดมากที่สุด

2.การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.16 ,  = 0.37) โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้

2.1 ด้านบริบทสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.11 , = 0.31) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่า การกำหนดแผนงานและโครงการ/ กิจกรรม สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนมากที่สุด

2.2 ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.18 , = 0.39) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่าได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานและชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมากที่สุด

2.3 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.17 ,  = 0.38) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่า สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอด/ กลุ่มเสี่ยง/ กลุ่มเสพ/ กลุ่มติด/ กลุ่มค้า

2.4 ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.17 ,  = 0.38) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่า สภาพชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษาไม่มีแหล่งการพนัน มากที่สุด

2.5 ด้านผลกระทบ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองและนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.18 ,  = 0.39) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่า นักเรียนมีส่วนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทางสร้างสรรค์ต่าง ๆ ตามกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด

โพสต์โดย แก่นตะวัน กาญจนนันทวงศ์ : [19 ธ.ค. 2562 เวลา 13:35 น.]
อ่าน [748] ไอพี : 101.108.24.186
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ