ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการบริหารโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านป่าแก่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง : รายงานผลการบริหารโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านป่าแก่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อผู้รายงาน : นายสิทธิศักดิ์ ซูสินทรัพย์

ปีที่ทำการรายงาน : 2562

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการบริหารโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านป่าแก่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารโครงการและรายงานผล การบริหารโครงการรวมทั้งศึกษาความพึงพอใจต่อโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านป่าแก่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ครูผู้สอน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 31 คนและนักเรียนจำนวน 33 คน รวมทั้งหมดจำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานประกอบด้วย (1) แบบสอบถามผลการบริหารโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียน บ้านป่าแก่ (2) แบบรายงานผลการบริหารโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านป่าแก่ จำนวน 1 ชุด (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านป่าแก่ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านป่าแก่ โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานได้ทำการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง แล้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำมาตรวจสอบความสมบูรณ์นำไปวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของการผู้ตอบแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการแจกแจงความถี่ แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายสรุป ส่วนข้อมูลผลการรายงานนำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการรายงาน พบว่า

1. การบริหารจัดการโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านป่าแก่ อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามขั้นตอนต่างๆ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูในโรงเรียนบ้านป่าแก่ มีความคิดเห็นว่าโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านป่าแก่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์พิจารณา เมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านผลกระทบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านปัจจัยนำเข้า โดยทุกด้านมีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

ด้านปัญหา พบว่า กิจกรรมมีมากเกินไปทำให้ดำเนินการได้ไม่เต็มที่ รองลงมาการประสานงานขอสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรกับหน่วยงานอื่นยังค่อนข้างน้อย งบประมาณมีจำกัด ไม่เพียงพอรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ของโครงการ ยังไม่กว้างขวางพอและควรมีการประเมินผลระหว่างดำเนินการบ่อยขึ้น ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ โรงเรียนควรมีการปรับระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมโครงการให้ลดลง มีการประสานงานขอความร่วมมือกับสถาบันที่เกี่ยวกับงานอาชีพมาช่วยให้ความรู้แก่นักเรียน อีกทั้งควรมีการจัดกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ควรขอสนับสนุนเพิ่ม และควรเพิ่มการประเมินผลโครงการให้บ่อยกว่าที่ได้วางแผนไว้

2. รายงานผลการบริหารโครงการ โครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียน บ้านป่าแก่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า มีกิจกรรมหลัก ทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกพืช กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมการแปรรูปผลผลิต กิจกรรมสหกรณ์และกิจกรรมการอนุรักษ์ดิน ป่าไม้และน้ำ แต่ละกิจกรรมได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตร มีทักษะกระบวนการในการทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข รู้จักพึ่งตนเองมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในโรงเรียน ชุมชนและสังคม และมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้งานเกษตรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการออกแบบ การจัดกิจกรรม กำหนดตัวชี้วัด และประเมินผล เริ่มโครงการตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 – เดือนมีนาคม 2562

ผลการบริหารโครงการแล้ว พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะทางการเกษตร มีทักษะ กระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามหลักแห่งการดำรงชีวิตสายกลาง สามารถพัฒนากาย พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญา โดยดำเนินการอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ การมีเหตุมีผล มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี และอยู่บนเงื่อนไขของความรู้คู่คุณธรรม ผลการบริหารจัดการโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านป่าแก่ จึงส่งผลให้เกิดผลกับสถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน พบว่า ได้การคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย และครูผู้สอนและนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ชั้น ป.4 – ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2

3. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านป่าแก่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ผ่านเกณฑ์พิจารณา เมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก พบว่า กิจกรรมของโครงการช่วยสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับนักเรียนในการรักและห่วงแหนท้องถิ่นของตนเอง ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกว่าข้ออื่น รองลงมา กิจกรรมของโครงการช่วยสร้างให้นักเรียนเกิดเรียนรู้และประยุกต์ทักษะในการเรียนและทักษะในการทำงาน ตามวุฒิภาวะ ความถนัด ความสนใจไปใช้ และลำดับที่สาม นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนลดภาระของผู้ปกครอง ตามลำดับ

อีกทั้งผู้ปกครองนักเรียนให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านป่าแก่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า โรงเรียนหาพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม พร้อมจัดงบประมาณสำหรับปรับปรุงสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูก พร้อมขอความร่วมมือและประสานงานจากหน่วยงานอื่น เกี่ยวกับวิทยากรที่ให้ความรู้และทักษะในกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งหาตลาดในการรองรับผลผลิต ในการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิต อีกทั้งควรมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียน และควรแจ้งข้อมูลของกิจกรรม เช่น รายรับ รายจ่ายให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ

4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้าน ป่าแก่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ผ่านเกณฑ์พิจารณา เมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า

ประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษ์ดิน ป่าไม้และน้ำ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มากกว่าด้านอื่น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นและท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกว่าข้ออื่น รองลงมานักเรียนรักและหวงแหนหมู่บ้านของตนเอง รักในธรรมชาติและจะรักษา อนุรักษ์ดิน ป่าไม้และน้ำ และลำดับที่สาม นักเรียนสามารถนำผลการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ตามลำดับ

รองลงมาประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมการปลูกพืช นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมพื้นฐานอาชีพตามความสนใจและเหมาะสมกับวัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกว่าข้ออื่น รองลงมา นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ในการปฏิบัติกิจกรรมการปลูกพืช และลำดับที่สาม นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าอย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ ตามลำดับ

ประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนเห็นคุณค่าของเงินและไม่ใช้จ่ายเงินเกินความจำเป็น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกว่าข้ออื่น รองลงมานักเรียนปฏิบัติตนโดยใช้หลักคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องเตือนสติให้ทำอะไรด้วยความรอบคอบเสมอ และลำดับที่สาม การจัดกิจกรรมสหกรณ์ทำให้นักเรียนมีความพอเพียงในการประหยัดอดออม ตามลำดับ

ประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมการแปรรูปผลผลิต นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตช่วยให้มีการค้นคว้าด้วยตนเอง ปรับแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกว่าข้ออื่น รองลงมานักเรียนมีรายได้จากการเข้าร่วมโครงการและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และอันดับที่สาม นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามกิจกรรมแปรรูปผลผลิต ตามลำดับ

ส่วนประเด็นมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเกี่ยวกับกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนต่อนักเรียนตามกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกว่าข้ออื่น รองลงมานักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และลำดับที่สาม นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. การบริหารโครงการควรสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้โครงการราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้บริหารควรหาวิธีบำรุงขวัญ กําลังใจครูที่มอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้มีกําลังใจในการปฏิบัติงานและเพื่อแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน

2. การบริหารโครงการควรมีการใส่ใจและให้ความสำคัญต่องานหรือกิจกรรมที่พบปัญหาหรือกิจกรรมที่ยุติลงเพราะสาเหตุใดที่ยุติงานหรือกิจกรรมนั้น ควรนำมาสรุปข้อดี ข้อเสียและนำไปปรับปรุงพัฒนาให้เป็นงาน/กิจกรรม/หรือโครงการใหม่หรือดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้รับผลประโยชน์ต่อไปได้

3. ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้เกิดความตระหนักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อน เพื่อจะทำให้นักเรียนมีพื้นฐานด้านความรู้ ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติตัว เนื่องจากนักเรียนมีวัยวุฒิแตกต่างกัน

4. การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการนั้น ผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรได้รับการทบทวนการปฏิบัติ สรุปบทเรียนที่ได้รับ เพื่อจะได้แนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนต่อไป

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าวสารและสถานการณ์ต่าง ๆด้านการเกษตร มาปรับประยุกต์ใช้กับโครงการเพื่อพัฒนากิจกรรมการเกษตรสำหรับผู้เรียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ควรปรับปรุงของโครงการ เกี่ยวกับการขยายการทำกิจกรรม หากพื้นที่โรงเรียนมีน้อยหรือไม่เหมาะสม ต้องมีการแก้ไขโดยการให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเกษตรที่บ้านนักเรียนให้ผู้ปกครองดูแลช่วยเหลือแนะนำ เพราะจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการเกษตรจากการปฏิบัติจริงด้วยตนเองได้มากยิ่งขึ้น

7. รายงานผลการดำเนินการ หัวใจสำคัญ คือการวางแผนเชิงระบบ ตั้งแต่กำหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบกิจกรรม ตัวชี้วัด การประเมินผล และการสรุปบทเรียน ขั้นตอนสรุปบทเรียนนั้น ควรให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงาน และจะได้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

ข้อเสนอแนะในการรายงานครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาการดำเนินกิจกรรมการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นเพื่อเปรียบเทียบแนวทางในการจัดการศึกษาให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

2. ควรศึกษาวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวัดผลประเมินผลตามศักยภาพผู้เรียน

3. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านป่าแก่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการทำวิจัยเชิงคุณภาพ

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามผลการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของนักเรียน

โพสต์โดย โจ้ : [19 ธ.ค. 2562 เวลา 13:02 น.]
อ่าน [777] ไอพี : 171.4.234.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ