ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขด้วยหลักจริยธรรมอิสลาม

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขด้วยหลักจริยธรรมอิสลาม

เป็นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา หรือการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีเหตุผลหรือความสำคัญที่จัดทำผลงานนี้ คือสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทวีความรุนแรง

ทุกขณะ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะเยาวชนทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการ

การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุขตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนด และให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานหรือพื้นที่นั้นๆ โรงเรียนบ้านราวอ ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งทางการศึกษา มีหน้าที่เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี โรงเรียนบ้านราวอ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว

จึงได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและปรากฏผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และชุมชน

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศนี้มีจุดประสงค์ (1) เพื่อหารูปแบบการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน (2) เพื่อส่งเสริมให้มี

การนำหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข

(3) เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและอบายมุขอยู่เสมอ และเห็นคุณค่าของตนเองด้วยการ

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข (4) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานหรือนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาระหว่างโรงเรียนเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูและบุคลากร จำนวน ๑๘ คน นักเรียน จำนวน ๑๕๖ คน

ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินงาน ใช้หลักการ PDCA (วงจรเดมมิ่ง / วงล้อคุณภาพ) เป็นหลักการในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยการนำสาระหรือองค์ความรู้การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา บูรณาการ หรือเชื่อมโยงกับจริยธรรมอิสลาม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา

ซึ่งนักเรียนปฏิบัติเป็นกิจวัตร นักเรียนสามารถประพฤติหรือปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขจนเกิดทักษะชีวิต และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ได้แก่ กิจกรรมละหมาด กิจกรรมบรรยายธรรมหรืออบรมจริยธรรม กิจกรรมท่องบทขอพร กิจกรรมฝึกสมาธิ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ผลการดำเนินงานปรากฏ ดังนี้ ๑) โรงเรียนมีรูปแบบการดำเนินงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน นั่นคือ การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้หลักจริยธรรมอิสลาม ๒) โรงเรียนได้นำหลักการทางศาสนาที่นักเรียนนับถือมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข เป็นการปลูกฝังความรู้สู่คุณธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่แสดงถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจมาประยุกต์ หรือบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๓) นักเรียน เกิดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและอบายมุข เนื่องจากมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข อีกทั้งมีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อนักเรียนมีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น และเมื่อนักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง จะทำให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ห่างไกลจากยาเสพติด

และอบายมุข ๔) โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานการป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข กับโรงเรียนเครือข่ายที่ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข จำนวนหลายโรงด้วยกัน ทำให้เกิดผลดีเชิงประจักษ์ระดับหนึ่ง เพราะทั้งผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนผู้ปฏิบัติ มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนตนเอง และเรียนรู้นวัตกรรมของโรงเรียน

อื่นอีกด้วย ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลให้ความสำเร็จ ดังนี้ ๑) การมีส่วนร่วมและให้การช่วยเหลือของบุคคลหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ๒) วิสัยทัศน์ในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนและมีบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงาน ดังนี้ ๑) ควรมีกิจกรรมการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒) การนำผลงานไปใช้ควรพิจารณาถึงความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ๓) การดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ค่อนข้างเสี่ยงควรดำเนินการให้แยบยล ไม่ควรพาดพิงถึงตัวบุคคลที่มีส่วนได้/เสียผลประโยชน์

โพสต์โดย ซัน : [18 ธ.ค. 2562 เวลา 11:46 น.]
อ่าน [775] ไอพี : 171.7.225.93
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ