ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ปีการศึกษา 2560-2561

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ปีการศึกษา

2560 - 2561

ชื่อผู้รายงาน : นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2560 – 2561

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ปีการศึกษา 2560 - 2561 ครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ( CIPP Model ) มาใช้ในการประเมิน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ ประชากรครู

ปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 12 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน

ปีการศึกษา 2560 จำนวน 117 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 108 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง

ปีการศึกษา 2560 จำนวน 112 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 104 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 ฉบับ มีลักษณะเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และมีข้อคำถามปลายเปิดทุกฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่น ระหว่าง 0.93 – 0.95

สถิติที่ใช้ในในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

สรุปผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

ปีการศึกษา 2560 – 2561 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินเมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ครูมีความเห็นต่อด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก - มากที่สุด ( = 4.02,  = 0.21 และ  = 4.53,  = 0.17) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นต่อด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก - มากที่สุดเช่นกัน ( = 3.96, S.D. = 0.18 และ = 4.52, S.D. = 0.26) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

ปีการศึกษา 2560 – 2561 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็น

ของครู โดยรวมได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เมื่อพิจารณา

ตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ครูมีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัย

นำเข้าของโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 3.85,  = 0.46

และ  = 4.63,  = 0.20) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านกระบวนการโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

ปีการศึกษา 2560 - 2561 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครองโดยรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการมีคุณภาพในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 3.91, S.D. = 0.25 และ = 4.59, S.D. = 0.14) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการมีคุณภาพในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.03,  = 0.26 และ  = 4.54,  = 0.13) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด และผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการมี คุณภาพในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 3.91, S.D. = 0.25 และ = 4.59, S.D. = 0.15) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต จำแนกเป็น

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนิน

โครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ปีการศึกษา 2560 - 2561 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ การประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 3.90, S.D. = 0.57 และ = 4.57, S.D. = 0.25) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 3.91,  = 0.34 และ  = 4.63,  = 0.24) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 3.86, S.D. = 0.41 และ = 4.59, S.D. = 0.15) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 3.81, S.D. = 0.21 และ = 4.68, S.D. = 0.13) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ปีการศึกษา 2560- 2561 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =3.90, S.D. = 0.49 และ =4.56, S.D. = 0.16) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (=3.95, = 0.27 และ =4.52, = 0.15) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครองมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =3.82, S.D. = 0.38 และ =4.58, S.D. = 0.18) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =3.80, S.D. = 0.44 และ =4.53, S.D. = 0.17) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดําเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียน บ้านหนองศรีจันทร์ ปีการศึกษา 2560 – 2561 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ การประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =3.93, S.D. = 0.38 และ =4.60, S.D. = 0.19) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (=3.98, = 0.17 และ=4.61, = 0.11) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครองมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =4.29, S.D. = 0.30 และ =4.58, S.D. = 0.17) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =3.87, S.D. = 0.52 และ =4.53, S.D. = 0.23) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของ

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียน บ้านหนองศรีจันทร์ ปีการศึกษา 2560 – 2561 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ การประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =3.91, S.D. = 0.28 และ =4.60, S.D. = 0.19) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (=3.84, . = 0.31 และ =4.60, = 0.13) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =3.94, S.D. = 0.54 และ =4.64, S.D. = 0.15) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =3.70, S.D. = 0.49 และ =4.51, S.D. = 0.28) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะการนำผลการประเมินไปใช้

ข้อค้นพบจากการประเมิน

1. คุณภาพการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ปีการศึกษา 2560 – 2561 ตามความคิดของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า หลังการดำเนินโครงการทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและระดับมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่ากรอบกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี ที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุม 3 ด้านได้แก่ 1)หนังสือและสื่อการเรียนรู้ดี 2) การจัดบรรยากาศและสถานที่ดี 3) การจัดบริการและกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ดี สถานศึกษาอื่น ๆ ควรพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

2. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ

หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาด้าน การอ่านและการเขียนของผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้นพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

3. ควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรศึกษารูปแบบการประเมินอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์ (CIPP

model) เป็นทางเลือกของผู้บริหารในการเลือกใช้รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับโครงการระดับต่าง ๆ

2. ควรมีการประเมินโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียนทุกโครงการเพื่อให้การดำเนิน

โครงการมีประสิทธิภาพ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

3. ควรวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารงานห้องสมุดที่ประสบผลสำเร็จและส่งผล

ต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของ

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์โดย พัทธพงศ์ แก้วละเอียด : [17 พ.ย. 2562 เวลา 11:24 น.]
อ่าน [826] ไอพี : 171.6.235.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ