ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ผู้รายงาน นางสุชัญสินี นาพันธ์

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้าทางการเรียน หลังเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าร้อยละ(%) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่าที (T-test แบบ dependent samples) ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกและ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็น

พุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสูง (E1/E2) โดยรวมมีค่าเท่ากับ 81.61/89.45 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80) และ ผลการศึกษาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แยกผลการศึกษาเป็นรายเล่ม พบว่าบทเรียนสำเร็จรูปฯ ทั้ง 5 เล่ม มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ในแต่ละเล่มจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สูงกว่าการเริ่มเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป โดยรวมจะมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.78 และผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปฯ แต่ละเล่ม จะมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.70 ซึ่งจะมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเท่ากับ 0.50 ผลการศึกษาร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนที่เรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปแต่ละเล่ม และเมื่อกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปครบทั้ง 5 เล่ม พบว่าค่าร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนโดยรวมมีค่าร้อยละ 37.27 และค่าร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนแต่ละเล่มจะมีค่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 25

4. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา ชุดการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปฯ มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.77) และผลการวิเคราะห์การกระจายของค่าระดับ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการเรียนรู้ด้วยด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปฯ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละข้อไม่เกิน 1.00 นั่นก็หมายความว่า การกระจายของค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนจะเกาะกลุ่มกันอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย tomornk : [7 พ.ย. 2562 เวลา 21:03 น.]
อ่าน [792] ไอพี : 223.207.249.210
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ