ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการเกษตรพอเพียงสัมมาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด

ชื่อผู้ศึกษา : ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ อุ่นเรือน

สายงาน : การบริหารสถานศึกษา

ปีการศึกษา : 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการเกษตรพอเพียงสัมมาชีพ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด โดยใช้รูปแบบซิปป์ ( CIPP Model ) ในด้าน ดังนี้การประเมินสภาพแวดล้อมบริบท ( Context ) เป็นการให้ได้ข้อมูลสำคัญ เพื่อช่วยในการกำหนดรูปแบบของโครงการ การประเมินปัจจัยนำเข้า ( Input ) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อการกำหนดรูปแบบของโครงการ การประเมินกระบวนการ ( Process ) เป็นการตัดสินใจในด้านการประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการดำเนินการของโครงการ การประเมินผลผลิต

( Product ) จะช่วยในการตัดสินใจเพื่อตัดสินและดูผลสำเร็จของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้สอน บุคคลภายนอกที่สนับสนุนโครงการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 115 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์

ในการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จากนั้นนำเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อที่บกพร่องตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนอกเหนือจากประชากรที่กำหนดไว้ แล้วนำข้อมูลมาหาค่าความเที่ยง จากนั้นนำแบบสอบถามดังกล่าวไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำข้อมูลที่ได้มารวบรวม ตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละและค่าเฉลี่ย รายงานประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการเกษตรพอเพียงสัมมาชีพ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 2) เพื่อประเมินโครงการในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3)เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการเกษตรพอเพียงสัมมาชีพ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด ของครูผู้สอน บุคคลผู้สนับสนุนโครงการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่แบบสอบถาม จำนวน 2 ชุด อันประกอบด้วย แบบสอบถามชุดที่ 1 การประเมินโครงการเกษตรพอเพียงสัมมาชีพ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด โดยบุคคลภายนอก ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน และแบบสอบถามชุดที่ 2 การประเมินโครงการเกษตรพอเพียงสัมมาชีพ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด โดยนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีลักษณะเป็นข้อคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) 5 ระดับ มีความเกี่ยวเนื่องกับด้านย่อยบริบท ด้านย่อยปัจจัยนำเข้า ด้านย่อยกระบวนการและด้านย่อยผลผลิต ที่สอดคล้องกับโครงการเกษตรพอเพียงสัมมาชีพ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใช้สอบถามครูผู้สอน บุคคลภายนอกที่สนับสนุนโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( Mean ) ค่าร้อยละ (Percentage)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาประเมินผล

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินโครงการตามรูปแบบ CIPP ของStufflebeam ในภาพรวมทั้งสี่ด้านคือด้านย่อยบริบท ด้านย่อยปัจจัยนำเข้า ด้านย่อยกระบวนการและด้านย่อยผลผลิต ตามความคิดเห็นของ คณะครู บุคคลภายนอกที่สนับสนุนโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

1. ด้านบริบท (Context) หรือสภาพแวดล้อมตามความคิดเห็นของคณะครู บุคคลภายนอก

นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ในสภาพสังคมปัจจุบันมีความสำคัญและมีความจำเป็นในการดำรงชีวิต โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ตลอดจนเป้าหมายของโครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ปกครอง จึงทำให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จ และส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการประกอบสัมมาชีพสุจริต

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ตามความคิดเห็นของคณะครู บุคคลภายนอก นักเรียน

ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำโครงการชัดเจน บุคลากรครูที่ปรึกษาโครงการมีความรู้ ความสามารถ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพและการทำกิจกรรมกลุ่มแก่นักเรียนที่เน้นประสบการณ์ตรง จึงทำให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จ

3. ด้านกระบวนการ (Process) ตามความคิดเห็นของคณะครู บุคคลภายนอก นักเรียน

ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ด้านย่อยกระบวนการ และการประเมินผลที่เป็นระบบ จึงทำให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จ

4. ด้านผลผลิต ( Product ) ของโครงการตามความคิดเห็นของคณะครู บุคคลภายนอก

นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าโครงการนี้เกิดประโยชน์กับนักเรียนนักเรียน ในด้านทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบสัมมาชีพที่สุดจริต มีความภาคภูมใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทนและ สามารถทำงานเป็นกลุ่ม คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น นำความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้มาปฏิบัติได้จริงทำให้โครงการนี้เกิดประโยชน์กับนักเรียนในด้านทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงทำให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จ

โพสต์โดย แม็ก : [14 ต.ค. 2562 เวลา 13:32 น.]
อ่าน [807] ไอพี : 223.206.211.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ