ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การศึกษาพฤติกรรมใ

วิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โรงเรียนวังทรายขาววิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

การศึกษาพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ต

ผูวิจัย

นายเดชา ศิริกุลวิริยะ

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560

ิจัยในชั้นเรียน

เร ื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนวังทรายขาววิทยา อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีการศึกษา 2560

ผู้วิจัย นายเดชา ศิริกุลวิริยะ

ต าแหน่ง ครู คศ.1

1. ความเป็นมาของการวิจัย

การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้และการติดต่อสื่อสารได้ เพราะ

อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนวิชาอื่นๆ ของ

นักเรียน และนอกจากนั้นน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย เช่น ใช้ส าหรับค้นข้อมูลท ารายงาน

ใช้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงเพื่อนๆ หรือสื่อสารกับครูผู้สอน หรือใช้ส าหรับอ่านข้อมูลข่าวสารจาก

หนังสือพิมพ์ หรือแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆ ที่สนใจ ปัจจุบันนักเรียนนี้นักเรียนมีความสะดวกสบาย

ในการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพราะสามารถหาใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากที่บ้าน หรือไปใช้บริการที่ร้าน

อินเตอร์เน็ต หรือใช้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ถึงอย่างไรก็ตามนักเรียนแต่ละคนย่อมมีวัตถุประสงค์

ในการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ

นักเรียนระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อที่จะ

ได้วางแผนและจัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตได้เหมาะสมกับ ความต้องการของนักเรียน

และเกิดประโยชน์สูงสุด

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

วังทรายขาววิทยา อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการวางแผนและจัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้

อินเทอร์เน็ตได้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน

3.วิธีด าเนินการวิจัย

ประชากร

นักเรียนร ะดับช ั้นมัธย ม ศึกษา ปีที่ 1 โ รงเรียน ว ังทรายขาวว ิทยา อ าเภ อว ังสะพุ ง จังหว ัด

เลย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 12 คน

เครื่องมือในการวิจัย

แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การรวบรวมข้อมูล

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต แล้วจึงออกแบบ

แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

2. สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ สถานที่ที่นักเรียนใช้บริการ

อินเทอร์เน็ต ช่วงเวลาที่นักเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน บริการทางอินเทอร์เน็ตที่นักเรียน

นิยมใช้ จ านวน 365 ชุด

3. แจกแบบสอบถามให้นักเรียนกรอก และเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูล

4. ผลการวิจัย

จากการประเมินพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง ผลการประเมินพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายการประเมิน S.D. ระดับพฤติกรรม

การใช้บริการ

1. สถานที่ที่นักเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ต

1.1 โรงเรียน 3.50 .89 มาก

1.2 บ้าน 2.98 1.57 ปานกลาง

1.3 ร้านอินเทอร์เน็ต 2.81 1.38 ปานกลาง

2. ช่วงเวลาที่นักเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน

2.1 ในชั่วโมงเรียนคอมพิวเตอร์ 3.50 .70 มาก

2.2 ช่วงเช้า 1.65 .84 น้อย

2.3 ช่วงพักกลางวัน 1.81 .93 น้อย

2.4 ช่วงเย็น 1.65 1.09 น้อย

X

รายการประเ มิน S.D. ระดับพฤติกรรม

การใช้บริการ

3. บริการทางอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนนิยมใช้

3.1 ค้นหาข้อมูล 3.93 .86 มาก

3.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2.35 1.09 น้อย

3.3 สนทนาออนไลน์ 2.98 1.44 ปานกลาง

3.4 เกมส์ออนไลน์ 3.65 1.17 มาก

3.5 ดูหนัง ฟังเพลง ภาพยนต์ ละคร 3.35 1.41 ปานกลาง

3.6 บริการข่าวสาร และหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ 2.51 1.28 ปานกลาง

3.7 ธุรกิจซื้อขายบนอินเทอร์เน็ต 1.40 .93 น้อยที่สุด

จากตาราง จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของสถานที่ที่นักเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตพบว่า นักเรียน

ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89

แสดงว่านักเรียนมีพฤติกรรมการใช้บริการอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

ในส่วนของช่วงเวลาที่นักเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน พบว่านักเรียนใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตในชั่วโมงเรียนคอมพิวเตอร์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ

0.70 แสดงว่านักเรียนมีพฤติกรรมการใช้บริการอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

ในส่วนของบริการทางอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนนิยมใช้ พบว่า นักเรียนใช้บริการค้นหาข้อมูล

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 รองลงมาคือ เกมส์ออนไลน์ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.17 แสดงว่านักเรียนมีพฤติกรรมการใช้บริการอยู่ใน

เกณฑ์ระดับมาก

5. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่นิยมการใช้บริการเกมส์ออนไลน์ ดังนั้น จึงควรมี

การศึกษาเว็บไซต์หรือเกมส์เกี่ยวกับอะไรที่นักเรียนสนใจ เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้มาเฝ้าระวังภัยที่เข้ามากับ

เกมส์จากการเล่นเกมส์ นอกจากนั้นยังใช้วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแนะน าเว็บไซต์เกมส์ที่

น่าสนใจเป็นประโยชน์ในการการสร้างเสริมความรู้ให้นักเรียนต่อไป

โพสต์โดย ครูจำเนียน : [14 ต.ค. 2562 เวลา 11:53 น.]
อ่าน [844] ไอพี : 124.122.29.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ