ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีงบประมาณ 2561

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีงบประมาณ 2561

ผู้ประเมิน นางภาวนา มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิทธิโชค

หน่วยงาน โรงเรียนวัดสิทธิโชค อำเภอห้วยยอด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2

ปีที่รายงาน ปี 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมิน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีงบประมาณ 2561 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ประเมินกระบวนการประเมินโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 34 คน ประชากรผู้ปกครอง จำนวน 40 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และศึกษาจากประชากรครู จำนวน 6 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 8 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับ อยู่ระหว่าง 0.829 – 0.962 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ผลการประเมิน พบว่า

ผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม(Context) ของโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีงบประมาณ 2561 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีงบประมาณ 2561 ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวม ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดำริ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีงบประมาณ 2561 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าโดยภาพรวม ทุกกลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งโดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีผลการประเมินดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านระดับคุณภาพการบริหารจัดการของโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีงบประมาณ 2561 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมพบว่าทุกกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีงบประมาณ 2561 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู โดยรวมพบว่าทั้งสอง กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนของโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีงบประมาณ 2561 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู โดยรวมพบว่าทั้งสอง กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการประเมินด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ของนักเรียนของโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีงบประมาณ 2561 ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยรวมพบว่า กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อผลการดำเนินของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีงบประมาณ 2561 โดยรวมพบว่าทุกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควร

พัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบ และแนวทางในการปรับกิจกรรม ให้ตรงตามความต้องการของนักเรียน

2. โรงเรียนควรนำรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในโครงการไปประยุกต์ใช้ ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

3. ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ

ของโครงการ และควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม

4. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

หรือหน่วยงานอื่น ๆ และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดำริ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีงบประมาณ 2561 ที่นอกเหนือจากรูปแบบ ซิปป์โมเดล (CIPP Model) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน

2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดำริ โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีงบประมาณ 2561 ตามบริบทสภาพของโรงเรียนที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการต่อไป

3. ควรมีการประเมินโครงการทุกโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและ

โรงเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

โพสต์โดย ครูภาวนา : [13 ต.ค. 2562 เวลา 14:12 น.]
อ่าน [894] ไอพี : 223.24.186.39
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ