ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ของเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

ผู้ศึกษา นางรสริน สอนดี

ปีที่ทำการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาชุดทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาชุดทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลชองชุดทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ขอเด็กเล็กก่อนและหลังรับชุดทักษะการเรียนรู้

เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดทักษะ

การเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาทำการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการสอน 28 ชั่วโมง มีการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 30 ชั่วโมง โดยสอนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กเล็กบ้านโนนเปือย ซึ่งมีจำนวน 16 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่

1. ชุดทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเล็ก

บ้านโนนเปือย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 14 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 เรื่อง ศาลหลักเมือง

เรื่องที่ 2 เรื่อง วัดบูรณาราม

เรื่องที่ 3 เรื่อง อนุเสารีย์พระยาสุรินทร์

เรื่องที่ 4 เรื่อง พระพุทธสุรินทรมงคล

เรื่องที่ 5 เรื่อง วนอุทธยานพนมสวาย

เรื่องที่ 6 เรื่อง หมู่บ้านช้าง

เรื่องที่ 7 เรื่อง หมู่บ้านทอผ้าไหม

เรื่องที่ 8 เรื่อง หมู่บ้านหัตกรรมเขาวสินรินทร์

เรื่องที่ 9 เรื่อง จักสานหวายหางหนู

เรื่องที่ 10 เรื่อง ตลาดการค้าช่องจอม

เรื่องที่ 11 เรื่อง ตลาดนัดสีเขียว

เรื่องที่ 12 เรื่อง พระพุทธบาทเขาศาลา

เรื่องที่ 13 เรื่อง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์

เรื่องที่ 14 เรื่อง เทศกาลงานประเพณี

2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุด ๆ ละ 5 ข้อ จำนวน 14 ชุด

3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีชุดทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเล็กบ้านโนนเปือย จำนวน 5 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC :

Index of Item Objective Congruence) ค่าความยาก (p) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (KR- 20) ค่าอำนาจจำแนก (r)

2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพของแบบฝึกหลักภาษาไทย ทดสอบสมมติฐานผลสัมฤทธิ์

(t – test Dependent) และทดสอบสมมติฐานดรรชนีประสิทธิผล (The Effectivenness index)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของเด็กเล็กบ้านโนนเปือย มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (E1/E2 = 91.02/84.67) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้และเมื่อพิจารณาโดยแยกเป็นชุดทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเล็กบ้านโนนเปือยมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ E1/E2 = 80/80 ทุกชุด

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของเด็กเล็ก บ้านโนนเปือย เท่ากับ 0.8395 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน

ด้านความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 83.95.

3. เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของของเด็กเล็กก่อนและหลังรับชุดทักษะการเรียนรู้

ระหว่างก่อนและหลังการเรียน โดยใช้ชุดทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของเด็กเล็ก บ้านโนนเปือย คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t เท่ากับ 34.99 และเมื่อแยกเป็นชุดทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเล็ก บ้านโนนเปือย พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกชุด

4. ความพึงพอใจของของเด็กเล็ก บ้านโนนเปือย ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดทักษะการเรียนรู้

เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเล็กบ้านโนนเปือย โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51)

การศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ชุดทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ของของเด็กเล็กที่สูงขึ้น นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และการทำกิจกรรม มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนำไปประยุกต์ใช้ในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

โพสต์โดย รส : [13 ต.ค. 2562 เวลา 13:56 น.]
อ่าน [859] ไอพี : 182.52.133.219
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ