ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)

ผู้รายงาน : นายกฤษฎา บุญเกตุ

ปีการศึกษา : 2561

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ปัจจัยพื้นฐาน (Input) กระบวนการ(Process) และผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) และเพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)

ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน คณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 23 คน ครูผู้สอน จำนวน 8 คน ผู้ปกครองนักเรียน 52 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 35 คน รวมจำนวนทั้งหมด 125 คน และผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 10 คน ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามจำนวน 5 ฉบับ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) เพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินมีดังนี้

ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยพื้นฐานกระบวนการ และผลผลิต ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า

ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ตามความคิดเห็นของ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอน โดยภาพรวมทั้งหมดมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก (μ= 3.85)

ด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input) ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน โดยภาพรวมทั้งหมดมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก (μ = 3.67)

ด้านกระบวนการ (Process) ตามความคิดเห็นของ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอน โดยภาพรวมทั้งหมดมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ( μ = 3.81)

ด้านผลผลิต (Product) ตามความคิดเห็นขอ งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยภาพรวมทั้งหมดมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ( μ= 4.07)

ผลการศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า

ด้านสภาวะแวดล้อม(Context) ควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีการวางแผนงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย บริหารโครงการที่อยู่บนพื้นฐานหลักการทางวิชาการ มีระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา อนุกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ภายใต้บริบทของโรงเรียนและชุมชน โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับบริบทโรงเรียนและชุมชน ในการสร้างบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาตามโครงการ และการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input) ควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค โอกาส ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก นำมาวางแผนกลยุทธ์ จัดทำโครงการ จัดหาสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอให้ทุกภาคส่วนให้มีส่วนรวม พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพมีเทคโนโลยีในการบริหารโครงการ มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการสอน สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่พร้อมและเพียงพอ เช่น การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ และบริหารจัดการตามโครงการ โดยมีการจัดหาสื่อการเรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงสื่อเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการดำเนินโครงการและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและมีการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการทำวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเข้ากับกิจกรรมตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) โดยคำนึงถึงความประหยัด คุ้มค่า หาได้ในท้องถิ่น และมีประสิทธิภาพ

ด้านกระบวนการ(Process) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการที่มีทักษะความรู้ความสามารถ คอยประสานงานและดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายทางการศึกษา ประสานงานกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายและต้นสังกัด มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จัดให้มีการประชุมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน เข้าค่าย ร่วมกิจกรรมทางการศึกษา มีจัดระบบการให้บริการการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา จัดการอบรมและพัฒนาทักษะครูผู้สอน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ และทักษะความรู้ในกิจกรรมตามโครงการ การจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะหรือใบงานที่สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ในโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน มีการเตรียมการก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียนให้เพื่อสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น

ด้านผลผลิต (Product) มีการวัดและประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ ๆ ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระต่าง ๆ มีระบบนิเทศ กำกับติดตาม และตรวจสอบการดำเนินโครงการมีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการมีการประเมินผล นำผลไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไปมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และหาแนวทางการพัฒนาโครงการและจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการผลผลิตด้านความรู้ของนักเรียน เพิ่มประสิทธิผลด้านการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในเรื่องการเพิ่มผลผลิตด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จากการจัดการเรียนรู้ และการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)

โพสต์โดย ตั้ม : [12 ต.ค. 2562 เวลา 13:23 น.]
อ่าน [911] ไอพี : 171.4.241.112
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ