ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรมเสริมแบบเน้นภาระงาน สำหรับ

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรมเสริมแบบเน้นภาระงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวมัทนา แป้นรอด ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา : 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาด้านทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) หลังใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยมีวิธีดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง 1 เพื่อการทดลองใช้ครั้งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 206 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน แบบวัดประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการเปรียบเทียบดัชนีประสิทธิผลของนักเรียน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65 และ S.D. = 0.49) ผลการตรวจสอบดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.58 หรือนักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น หลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมแบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษร้อยละ 58 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ผลการตรวจสอบดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) จำนวน 206 คน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่า การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.11 คิดเป็นร้อยละ 75.55 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนหลังสอบ พบว่าความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินค่าความพึงพอใจที่ได้จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด ( = 4.69 S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่นะดับมากที่สุดทุกด้าน

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัยฉบับนี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ ได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก สิบเอกวิเชษฐ์ ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำปรึกษา และข้อมูลต่าง ๆ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ทุกคน ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือและคอยเป็นกำลังใจตลอดจนฟังปัญหาต่าง ๆ ในการศึกษาจนสำเร็จลงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ ความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและสังคมต่อไป

นางสาวมัทนา แป้นรอด

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

โพสต์โดย มัท : [12 ต.ค. 2562 เวลา 07:06 น.]
อ่าน [843] ไอพี : 171.5.235.204
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ