ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

รายงานการวิจัยเรื่อง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

บ้านเขว้าวิทยายน

ผู้วิจัย : วีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ

สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ปีที่ทำการวิจัย : 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 3) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 4) เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 5) เพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนางานที่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพที่พึงประสงค์ การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และประเมินองค์ประกอบของระบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหาร 15 คน และครู จำนวน 43 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 58 คน ระยะที่ 2 ออกแบบระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความต้องการจำเป็น (PNImodified) และศึกษาจากโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (best practice) จำนวน 3 โรงเรียน ประเมินระบบโดยเทคนิคการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน ระยะที่ 3 นำระบบไปใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผล เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน) และระยะที่ 4 การสนทนากลุ่มเพื่อสรุปผลและการนำผลการวิจัยไปพัฒนา

ผลการวิจัยพบว่า

ระยะที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

1. องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้าน เขว้าวิทยายน ประกอบด้วย ด้านปัจจัยนำเข้า มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ นโยบายสถานศึกษา บุคลากร งบประมาณ วัสดุในการดำเนินงาน การจัดการ และการมีส่วนร่วม ด้านกระบวนการ มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศชั้นเรียน การสร้างการเรียนรู้ และการสอนและหลักสูตร ด้านผลผลิต มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารสถานศึกษา และปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ด้านข้อมูลป้อนกลับ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การรายงานผลข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้อง และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

2. สภาพปัจจุบันของระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้าน เขว้าวิทยายน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด

ระยะที่ 2 ระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ประกอบด้วย 6 หน่วยระบบย่อย ได้แก่ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศชั้นเรียน การสร้างการเรียนรู้ และการสอนและหลักสูตร ด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ นโยบายสถานศึกษา บุคลากร งบประมาณ วัสดุในการดำเนินงาน การจัดการ และการมีส่วนร่วม ด้านกระบวนการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศชั้นเรียน การสร้างการเรียนรู้ และการสอนและหลักสูตร ด้านผลผลิต ได้แก่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ผู้บริหารมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และด้านข้อมูลป้อนกลับ ได้แก่ การรายงานผลและข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้อง การนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ระยะที่ 3 ผลการนำระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ และผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนมากขึ้น โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนอยู่ในระดับมาก

ระยะที่ 4 การนำผลการวิจัยไปพัฒนา

สรุปผลการสนทนากลุ่ม (Forcus Group) การนำผลการวิจัยไปพัฒนา โดยการสนทนากลุ่ม (Forcus Group) ผลการสนทนาพบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีผลการประเมินสูงขึ้น โดยมีผลการประเมิน ร้อยละ 59.44 และ 59.72 ตามลำดับ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวยังต่ำ ต้องนำไปพัฒนาอย่างเร่งด่วน และพัฒนาทั้ง 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นต่อไป

2. ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ด้านปัจจัยและด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จึงจำเป็นต้องนำผลไปพัฒนาระบบต่อไป เพราะจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจสูงขึ้นต่อไป

จากผลการวิจัยดังกล่าว โรงเรียนต้องนำผลการวิจัยไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่า การนำระบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนไปใช้ เป็นระบบที่ดี และจำเป็นต้องพัฒนาทั้งด้านปัจจัยและด้านกระบวนการต่อไป เพื่อส่งผลต่อผลผลิตให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนและของชาติ ที่มุ่งเน้นการศึกษาให้นักเรียน เก่ง ดี มีสุข และไม่หยุดนิ่ง ในการพัฒนาในลักษณะพลวัตร (Dynamism)

โพสต์โดย ZCharp : [10 ต.ค. 2562 เวลา 10:24 น.]
อ่าน [983] ไอพี : 1.179.146.26
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ