ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว/ศิริศักดิ์ ใหมสกุล

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน

ด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สังกัดเทศบาลนคร

แม่สอด จังหวัดตาก

ผู้วิจัย นายศิริศักดิ์ ใหมสกุล

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

ปีที่วิจัย พ.ศ. 2562

การมีวินัยในตนเองของนักเรียน มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยที่ดีตามที่สังคมต้องการ โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษารองจากสถาบันครอบครัวที่มีหน้าที่จัดการด้านการศึกษา และฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรู้ มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart โดยดำเนินการเป็น 2 วงรอบ (Spiral) แต่ละวงรอบ ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตผล และการสะท้อนผล กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 19 คน ประกอบด้วย ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 18 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 35 คน ประกอบด้วย นักเรียนที่มีปัญหาด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง จำนวน 15 คน และนักเรียนที่มีปัญหาด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม จำนวน 20 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 46 คน ประกอบด้วย ครูฝ่ายปกครอง จำนวน 1 คน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 18 คน ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 18 คน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 4 ประเภท ได้แก่ แบบบันทึก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangular Method) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และนำเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย พบว่า หลังจากได้ดำเนินการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้กลยุทธ์การประชุมแบบมีส่วนร่วม การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการเสริมแรง ด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม “ธรรมะชนะกิเลศ” กิจกรรม “ประกวดความสะอาดบริเวณรับผิดชอบ” และกิจกรรม “ประกวดห้องเรียนสะอาด” โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ ดำเนินการเป็น 2 วงรอบ ปรากฏผลดังนี้ 1) ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ การรักษาความสะอาดการแต่งกาย นักเรียนที่ไม่มีวินัยด้านการรักษาความสะอาดการแต่งกาย จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.44 ลดลงเหลือร้อยละ 0.00 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นักเรียนมีการประพฤติตนอยู่ในระเบียบและการแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความมีวินัยด้านการรักษาความสะอาดของร่างกาย และเครื่องแต่งกายรู้จักดูแลรักษาความสะอาดของเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า แต่งกายสะอาดเรียบร้อยสวยงาม ถูกระเบียบ

ของโรงเรียน และรู้จักรักษาความสะอาดของร่างกาย ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ 2) ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ได้แก่ การรักษาความสะอาดสถานศึกษา นักเรียนที่ไม่มีวินัยด้านการรักษาความสะอาดสถานศึกษา จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 ลดลงเหลือร้อยละ 0.00 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นักเรียนมาโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น. นักเรียนให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายมีความกระตือรือร้น ตั้งใจและเอาใจใส่ในการทำงานมากขึ้น มีการใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน ส่งผลให้โรงเรียนสะอาด สวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

โดยสรุป ผลการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา คือการประชุมแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์การนิเทศ กำกับ ติดตาม และกลยุทธ์การเสริมแรง ด้วยกิจกรรม “ธรรมะชนะกิเลศ” กิจกรรม “ประกวดความสะอาดบริเวณรับผิดชอบ” และกิจกรรม “ประกวดห้องเรียนสะอาด” ช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ลดจำนวนนักเรียนที่ประพฤติผิดวินัยด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้นำกิจกรรมดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนในโรงเรียนอื่นต่อไป

คำสำคัญ : การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน, การเสริมสร้างวินัย

นักเรียน, วินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ

โพสต์โดย ศิริศักดิ์ (จอม) : [27 ส.ค. 2562 เวลา 02:52 น.]
อ่าน [809] ไอพี : 49.230.63.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ