ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์

เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา นางจริยา แน่นอุดร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สังกัดเทศบาล- เมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 31 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) รูปแบบที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าแบบ One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1.ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ชุด 2. แผนการจัด การเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 แผน 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test (Dependent Sample)

ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้

1. ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ พบว่า ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.00 / 81.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ในสมมติฐานของการทดลอง 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ของการศึกษาครั้งนี้

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 มีระดับ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

กิตติกรรมประกาศ

การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีเพราะผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่งจาก นายเอกชัย สาโรจน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ท่านได้เสียสละเวลาให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานครั้งนี้ ทำให้ผู้ศึกษาได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้น อีกทั้งท่านยังเป็นแบบอย่างอาจารย์ ที่ทุ่มเทให้กับศิษย์ ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ นางอุดมลักษณ์ ดาราพิสุทธิ์ ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางนัตธิณี จงรักษ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวะ ศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสุภาพร วังสุดี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สังกัดเทศบาลเมือง ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิทยา พันธุ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สังกัดเทศบาลเมือง ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และนางเยาวเรศ อุทัย ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีที่ ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ เสียสละเวลาให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับงานที่ศึกษาครั้งนี้จนสำเร็จไปได้ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ที่อำนวยความสะดวก เสียสละเวลาอันมีค่าในการเก็บข้อมูล ทำให้การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี ตลอดจนเป็นกำลังใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ศึกษา

ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอน้อมบูชาพระคุณแด่บิดามารดา ผู้ให้กำเนิดชีวิต บูรพาจารย์ คณาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา ตลอดทั้งบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้องที่ได้ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ศึกษาทุกท่าน

จริยา แน่นอุดร

โพสต์โดย นายนวนรรษ กระแสร์ : [26 ส.ค. 2562 เวลา 18:46 น.]
อ่าน [815] ไอพี : 101.109.144.234
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ