ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ ปีการศึกษา 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ ปีการศึกษา 2561

ผู้รายงาน นายสมปอง ชูวิลัย

ปีที่รายงาน 2562

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ ปีการศึกษา 2561ในการประมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการด้วยค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS (Package for the Social Sciences) for windows v.10ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ ปีการศึกษา 2561 ด้านสภาวะแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ ปีการศึกษา 2561 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ ปีการศึกษา 2561 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ ปีการศึกษา 2561 ด้านผลผลิต พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ทั้ง 6 ตัวชี้วัด ดังนี้

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ ปีการศึกษา 2561 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของครู และนักเรียน ที่มีต่อความสามารถของครูในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ ปีการศึกษา 2561 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อห้องสมุดมีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการสร้างนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ ปีการศึกษา 2561 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ ปีการศึกษา 2561 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.6 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ ปีการศึกษา 2561 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

5. ประมวลผลข้อเสนอแนะการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้

5.1 ด้านสภาวะแวดล้อม ควรประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากผู้ปกครองหรือชุมชนเพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายเพื่อร่วมระดมหาสงบประมาณ มาสนับสนุนงานโครงการ

5.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการกิจกรรม ตลอดจนจัดหาสื่อ หนังสือที่ใหม่ น่าสนใจ ดึงดูดให้นักเรียนมีความต้องการเข้าห้องสมุด

5.3 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีบทบาท ในการวางแผนการดำเนินโครงการและจัดให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นต้นแบบด้านห้องสมุดหรือต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

5.4 ด้านผลผลิต ควรออกแบบการจัดกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่านโดยเป็นกิจกรรมที่เน้นความเพลิดเพลินบูรณาการกับความรู้เพื่อเป็นการเร้าใจให้นักเรียน มีความสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1. ด้านสภาวะแวดล้อมในการดำเนินโครงการ ในด้านบริบทสถานศึกษาควรมีการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เป็นนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ ควรมีการขอสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์มาสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้เพียงพอกับจำนวนของนักเรียนและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการของครูผู้รับผิดชอบ

3. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ควรจัดให้มีกิจกรรมอบรมครูเพื่อพัฒนาความรู้ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ที่สามารถบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระ และสามารถจัดกิจกรรมเสริมนอกเหนือเวลาเรียน

4. ด้านผลผลิตในการดำเนินโครงการ ควรปลูกฝังการพัฒนาด้านการอ่าน และเสริมทักษะด้านการเขียน ควบคู่กัน และ พร้อมทั้งจัดหาหนังสือใหม่ ๆเพื่อใช้ในกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต และจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม นอกห้องเรียนให้น่าสนใจเพิ่มขึ้น

โพสต์โดย ปอง : [26 ส.ค. 2562 เวลา 18:12 น.]
อ่าน [822] ไอพี : 14.207.33.160
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ