ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระทัศนศิลป์ เรื่องการวาดภาพสีชอล์ก เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT(Learning Tog

ื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทศันศิลป์“ เรื่องการวาดภาพสีชอล์ก ”

เพื่อพฒั นาความคิดสร้างสรรค์โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning

Together) ของนกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่5

ชื่อผู้รายงาน นายอาทิตย์ เทือกเถาว์ ตา แหน่งครูวิทยฐานะครูชา นาญการ

ปี การศึกษา 2/2560

บทคัดย่อ

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนา (1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ สาระทัศนศิลป์ “ เรื่องการวาดภาพ สีชอล์ก ” เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) ของนกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่5 มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ที่ต้งัไว้80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่5 ที่เรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทศันศิลป์“ เรื่องการวาดภาพ สีชอล์ก ” เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) ระหวา่ งก่อนเรียนและหลงัเรียน และ (3)

เพื่อศึกษาความพึงพอใจนกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่5ในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ “

เรื่องการวาดภาพ สีชอล์ก ” เพื่อพฒั นาความคิดสร้างสรรค์โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT

(Learning Together) กลุ่มตวัอยา่ ง คือ นักเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาล1 วัดประตูสาร สังกดักองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

จ านวน 32 คนซึ่ง ไดม้ าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่

ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ เรื่องการวาดภาพสีชอล์ก จ านวน 11แผน (2) ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้สาระทศั นศิลป์“ เรื่องการวาดภาพ สีชอล์ก ” เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) จ านวน 11 ชุด (3) แบบทดสอบก่อนการใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทศันศิลป์“ เรื่องการวาดภาพ สีชอล์ก ” เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) (4) แบบทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ สาระทัศนศิลป์ “ เรื่องการวาดภาพ สีชอล์ก ” เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) (5) แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทศันศิลป์“

เรื่องการวาดภาพ สีชอล์ก ” เพื่อพฒั นาความคิดสร้างสรรค์โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT

(Learning Together) (6) แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทศันศิลป์

“ เรื่องการวาดภาพ สีชอล์ก ” เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT

(Learning Together) สถิติที่ใชค้่าเฉลี่ย(

X

)ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การทดสอบที(t-test Dependent

Sample)

สรุปผลการศึกษา

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์“ เรื่องการวาดภาพสีชอล์ก” เพื่อพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) ของนกัเรียนช้นั

ประถมศึกษาปี ที่5 มีประสิทธิภาพ 81.42/81.62 ซ่ึงสูงกวา่ เกณฑ์80/80 ที่ต้งัไว้

2. ความคิดสร้างสรรค์ หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์“ เรื่องการวาดภาพสีชอล์ก”

เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) ของ

นกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่5 สูงกวา่ ก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะอยา่ งมีนยัสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ “ เรื่องการวาด

ภาพสีชอล์ก” เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning

Together) ของนกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่5ความพอใจของนกัเรียนทุกคนอยทู่ ี่ระดบั มาก

โพสต์โดย kroopae : [22 ส.ค. 2562 เวลา 19:44 น.]
อ่าน [818] ไอพี : 118.173.255.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ