ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ปีการศึกษา 2558-2559

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ปีการศึกษา 2558-2559

ผู้รายงาน : นายประทีป ศรีรักษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2560

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ปีการศึกษา 2558-2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากรความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ การบริหารจัดการและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านผลผลิต ของโครงการเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงานตามองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ และด้านผลลัพธ์ของโครงการเกี่ยวกับประโยชน์หรือผลกระทบที่นักเรียน ครูและโรงเรียนได้รับจากโครงการ ได้แก่

1) พฤติกรรมด้านสุขภาพของครูเพื่อการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และเป็นแบบอย่างได้

2) ภาวะสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทาง ทันตกรรม การ

เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ และ

3) สมรรถภาพทางกาย ของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 2 ลักษณะ ได้แก่

แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ แบบบันทึก

ข้อมูลการตรวจสุขภาพของนักเรียนและแบบบันทึกข้อมูลสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียน

ตามสภาพจริง จำนวน 2 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่น แต่ละฉบับระหว่าง .965 - .983

 

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ปีการศึกษา 2558-2559 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.07, S.D.= 0.77) ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

2. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ปีการศึกษา 2558-2559 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

3. ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ ได้แก่

4.1ผลการประเมินพฤติกรรมด้านสุขภาพของครูเพื่อการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและเป็นแบบอย่างได้โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ปีการศึกษา 2558- 2559 ตามความคิดเห็นครู และนักเรียน โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และมาก ( = 4.64, S.D.= 0.52 และ = 4.32, S.D.= 0.73) ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.2ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทางทันตกรรม การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ปีการศึกษา 2558-2559 โดยรวมภาวะสุขภาพนักเรียนปกติ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 94.18 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.3ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายของนักเรียน รายการวิ่งเร็ว 50 เมตร ยืนกระโดดไกล ลุกนั่ง 60 วินาที วิ่งเก็บของ และนั่งงอตัวไปข้างหน้า โดยภาพรวมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนปกติ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.57 ผ่านเกณฑ์ทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. โรงเรียนควรดำเนินการตามนโยบาย และมีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้ทุกฝ่าย เช่น บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง ควรมีการจัดสรรหรือสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

3. การดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวง

สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เพื่อตอบ สนอง ต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเยาวชนควบคู่กันไปกับการพัฒนา

การศึกษา

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพที่ดี กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ควรมีการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่ง

เสริมสุขภาพ และโครงการอื่น ๆ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการโดยใช้รูปแบบอื่น ๆ

4. ควรมีการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมี

ส่วนร่วม

โพสต์โดย สรยุทธ เดือนฉาย : [14 ส.ค. 2562 เวลา 10:54 น.]
อ่าน [870] ไอพี : 159.192.140.150
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ