ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ปูนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายนายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนแม่ปูนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้รายงาน : นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปูนหลวง

สถานศึกษา : โรงเรียนแม่ปูนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแม่ปูนหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ปีการศึกษา 2561 จัดทำเพื่อรายงาน สภาพการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและประเมินความพึงพอใจโรงเรียน แม่ปูนหลวง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารคณะครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาเครือค่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน1ฉบับมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 โดยมีวัตถุประสงค์รายงานผลการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและประเมินความพึงพอใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแม่ปูนหลวง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบี่ยงมาตรฐาน แปลผล จัดอันดับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ปีการศึกษา 2561

1.1 ด้านการกำหนดมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการดำเนินงานโครงการอย่างเป็นระบบชัดเจนสอดคล้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต2และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

1.2 ด้านการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน คือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอกนักเรียน การส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน การส่งต่อ

ด้านผลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูประจำชั้นได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา2561 และได้เก็บข้อมูลโดยครูประจำชั้น มีระเบียนสะสมของนักเรียน บันทึกผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล บันทึกสุขภาพ บันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล จำนวน 332 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ด้านผลการคัดกรอกนักเรียนครูประจำชั้นมีการใช้ระเบียนสะสมของนักเรียนบันทึกผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล บันทึกสุขภาพ บันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล เป็นรายบุคคลเพื่อจัดนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา ผลคือมีนักเรียนในกลุ่มปกติจำนวน316 คน กลุ่มเสี่ยง 16 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ การจัดกิจกรรมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จำนวนนักเรียนเข้าร่วม 332 คนคิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมประชุมครูผู้ปกครองภาคเรียนละ2 ครั้งผู้ปกครองเข้าร่วม332 คนคิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีละ 2 ครั้งจำนวนนักเรียนเข้าร่วม 332 คนคิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน จำนวนนักเรียน 183 คน คิดร้อยละ.55.12 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดจำนวนนักเรียนเข้าร่วมจำนวน316คนคิดเป็นร้อยละ95 จัดกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนเข้าร่วมจำนวน280 คนคิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียนเข้าร่วมจำนวน332 คนคิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นักเรียนเข้าร่วมจำนวน332 คนคิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมการออมทรัพย์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนเข้าร่วมจำนวน283คนคิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมสภาวินัยและประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนเข้าร่วม 283 คนคิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนเข้าร่วมจำนวน68คนคิดเป็นร้อยละ100 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ด้านการป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน นักเรียนเข้ารับการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม อบรมป้องกันสารเสพติด เข้ารับการอบรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมประชุมครูผู้ปกครอง ( Classroom meeting ) กิจกรรมการเยี่ยมบ้านของครูประจำชั้น กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษกิจกรรมชุมนุมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ด้านการส่งต่อ ด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุส่งต่อไปสถานีอนามัยประจำตำบลจำนวน 67 คนคิดเป็นร้อยละ20.18 ด้านการเรียนได้ส่งต่อไปยังครูแนะแนวและประสานงานกับผู้ปกครอง 16 คนคิดเป็นร้อยละ5 ด้านพฤติกรรมส่งไปยังครูฝ่ายปกครอง 11 คนคิดเป็นร้อยละ3.31 ปัญหาความยากจนได้จัดหาทุนให้นักเรียนจำนวน 20 ทุน และส่งต่อไปยังผู้นำหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับดังนี้

ด้านบริบท(Context Evaluation) โรงเรียนได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้านปัจจัย(Input Evaluation) ผู้บริหารสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนมีเครื่องมือสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านกระบวนการ(Process Evaluation) การวางระบบการบริหารจัดการ การดำเนินงาน การจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านผลผลิต(Product Evaluation) นักเรียนได้รับการพิทักษ์ปกป้อง คุ้มครองและดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทันเวลาและถูกวิธี ด้าน นักเรียนมีการปรับตัวและได้รับการพัฒนารอบด้าน นักเรียนทุกคน มีทักษะชีวิตที่ดีมีสุขภาพกาย สุขนิสัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

โพสต์โดย KU KO : [14 ส.ค. 2562 เวลา 10:04 น.]
อ่าน [788] ไอพี : 1.20.225.120
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ