ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรีย

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวกฤติมา โชติช่วง

โรงเรียน : โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

ปีการศึกษา : 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus เพี่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus กับเกณฑ์ร้อยละ 75 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดำเนินการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร จำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus ผู้วิจัยดำเนินการสร้าง กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus จำนวน 5 เรื่อง แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus จากนั้น นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อหาประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plusขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบที ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัจจุบันครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับน้อย (x̄ = 2.35, S.D. = .06) และมีความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.65, S.D. = .08)

2. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus มีขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นอุ่นเครื่อง (Warm-up) เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อให้สมองตื่นตัวเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้วิชาต่อไป หรือเรื่องต่อไป ขั้นนำเสนอความรู้ (Present) เป็นขั้นที่นำเสนอความรู้ใหม่ผ่านสื่อที่น่าสนใจและเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดย ขั้นลงมือเรียนรู้ ฝึกทำฝึกฝน (Learn-practice) เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทำโดยลงมือทดลองใช้ความรู้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อน (KWL-Plus) ดังนี้ กิจกรรมก่อนการอ่าน K - (What we know) มีความรู้เดิมอะไรในเรื่องที่อ่านจับใจความ กิจกรรมระหว่างการอ่าน W - (What we want to know) ต้องการรู้อะไรจากการอ่าน นักเรียนตั้งคำถาม ถามตนเองว่าต้องการรู้อะไรจากเรื่องที่จะอ่าน L - (What we have learned) ได้เรียนรู้อะไรจากการอ่านกิจกรรมหลังการอ่าน Plus - (Mind-mapping) นักเรียนจัดทำแผนภาพความคิดและสรุปเรื่องจากการอ่านจับใจความ ขั้นสรุปความรู้ (Summary) เป็นขั้นที่มีการนำประสบการณ์ทั้งหมดมาสรุปรวบยอดเป็นความรู้ที่ชัดเจน ขั้นการประเมินผล เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดทำข้อสอบมาให้ผู้เรียนทำเป็นรายบุคคล กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus มีความเหมาะสมระดับมาก (x̄ = 4.27, S.D. = .45) และมีประสิทธิภาพ 80.27/79.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus มีความเหมาะสมระดับมาก (x̄ = 4.31, S.D. = .46)

3. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 24.20 คิดเป็นร้อยละ 80.67 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05

5. นักเรีนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning : BBL) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ครูหญิง : [14 ส.ค. 2562 เวลา 09:20 น.]
อ่าน [857] ไอพี : 110.78.146.22
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ