ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการวิจัย การพัฒนาเทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อ

ชื่อเรื่องวิจัย รายงานการวิจัย การพัฒนาเทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้

เป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นางบุญสม ท้าวทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีที่ทำวิจัย ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในด้านการพัฒนาเทคนิค การสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2)เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงเทคนิคการสอนการเขียน เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 64 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทย แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค การสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังการทดลองผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนในการวิจัยเป็น 4 ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การพัฒนาเทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ขั้นที่ 3 การทดลองใช้เทคนิค การสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และขั้นที่ 4 การปรับปรุงเทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 20 ชั่วโมง

ผลการวิจัยพบว่า

ขั้นตอนที่ 1 จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนและครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ความต้องการของผู้ปกครองและครูในการเรียนวิชาภาษาไทยคือ ต้องการให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนในเชิงบวก โดยเขียนจากเรื่องราวต่างๆที่พบเห็นใน เชิงสร้างสรรค์

ขั้นตอนที่ 2 ผลการสร้างกิจกรรมตามเทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า การกำหนด โครงร่างของกิจกรรมตามรูปแบบการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 20 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีองค์ประกอบ 6 ประการ คือ สาระสำคัญ จุดมุ่งหมาย เวลาการจัดกิจกรรม เนื้อหา ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามเทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อ สื่อประกอบกิจกรรมและการวัดและประเมินผลกิจกรรม ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า อยู่ในระดับดีมาก และผลการศึกษานำร่อง (Pilot Study) กิจกรรมตามเทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อที่พัฒนาขึ้น พบว่า มีความชัดเจน เหมาะสมกับนักเรียนและเหมาะสมกับเวลา

ขั้นตอนที่ 3 ผลของการจัดกิจกรรมตามเทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และ6/2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 64 คน ผู้วิจัยทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อจัดเป็นกลุ่มทดลอง (Experimental Group) และกลุ่มควบคุม (Control Group) กลุ่มละ 32 คน ทำการทดลอง 20 ครั้ง ใช้แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest– Posttest Design ผลการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม มีความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และกลุ่มทดลองมีความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามเทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมตามเทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลจากทดลองใช้กิจกรรมตามเทคนิคการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ได้ข้อค้นพบที่จะสามารถนำไปปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น คือ การใช้คำถามกระตุ้นของครูในการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์จากเรื่องที่เห็นจากแหล่งเรียนรู้ การจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้และทำงานร่วมกับเพื่อนทุกคนและการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน

โพสต์โดย อำพร ดวงมา : [14 ส.ค. 2562 เวลา 08:19 น.]
อ่าน [830] ไอพี : 180.183.183.37
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ