ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังต่อไปนี้ 1) เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 จำนวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) ใช้หน่วยสุ่มเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชนิด ได้แก่ 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รอบรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 เล่ม 2) คู่มือการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รอบรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.43 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.53 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งฉบับเท่ากับ 0.99 4) แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ แบบแผนที่ใช้ในการทดลอง เป็นแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ที่มีการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) และมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 1) สร้างบทเรียนสำเร็จรูป 2) ประเมินคุณภาพของบทเรียนสำเร็จรูป โดยผู้เชี่ยวชาญ 3) ดำเนินการทดลองกับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากร 3 ครั้ง คือ ทดลองครั้งที่ 1 กลุ่มแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 3 คน ครั้งที่ 2 กลุ่มเล็ก 9 คน ครั้งที่ 3 กลุ่มภาคสนาม 30 คน ก่อนนำไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 4) ดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 ซึ่งไม่รวมระยะเวลา การปฐมนิเทศ การทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)) และ t-test for Dependent Samples

ผลการศึกษา พบว่า

1. ประสิทธิภาพ ของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ที่ผู้รายงานพัฒนาและสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.31/85.19 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผล ของการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป มีค่าเท่ากับ 0.7516 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7516 คิดเป็นร้อยละ 75.16

3. การเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ผลที่ได้จากการศึกษา พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

4. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, SD = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

โพสต์โดย ครูโบ : [13 ส.ค. 2562 เวลา 09:15 น.]
อ่าน [775] ไอพี : 223.206.246.126
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ