ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน ทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ ประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) ด้านผลผลิต (Output) และประเมินด้านผลลัพธ์( Outcomes) ของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมิน IPO ของพิสณุ ฟองสี มาเป็นรูปแบบในการประเมิน ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 122คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1) ประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 2) ประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 3) ประเมินด้านผลผลิต (Output) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 4) ประเมินด้านผลลัพธ์( Outcomes) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเป็นแบบประเมินโครงการแบบมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการวิเคราะห์เนื้อหา (Contenr Analysis) สรุปผลการประเมิน ดังนี้

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input) พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า ระดับความเหมาะสม/พอเพียง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับได้แก่ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ความพร้อมของบุคลากร และความพอเพียงของทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความพอเพียงของงบประมาณ

2. การประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่า กระบวนการดำเนินงาน มีระดับการปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับได้แก่ การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานและรายงานผลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การดำเนินกิจกรรมตามแผน และกระบวนการวางแผนกำหนดงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การกำกับนิเทศติดตามประเมินผลกิจกรรม

3. การประเมินด้านผลผลิต (Output) พบว่า ด้านพฤติกรรมทางการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับความคิดเห็น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับ ได้แก่ นักเรียนมีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งเท่ากับ นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับครูผู้สอนและเพื่อนได้อย่างมั่นใจ รองลงมาคือ นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน และ นักเรียนเป็นผู้ที่มีวินัยและรับผิดชอบในการเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ นักเรียนมีมีทักษะการสังเกต

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชา เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยสามลำดับ ได้แก่ วิชาที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดคือวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.55 รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.47 และ วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.05 ส่วนวิชาที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับสุดท้ายคือ วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.51

ด้านผลการประเมินระดับชาติ(ONET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลการประเมินผลการประเมินระดับชาติ(ONET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชา โดยพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงสุด คือรายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.33 รองลงมาคือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ2.86 และรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับสุดท้ายคือรายวิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.61

ด้านผลการประเมินระดับชาติ(NT )ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2561 พบว่าในปีการศึกษา 2561ผลการประเมินระดับชาติ(NT ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ทุกด้าน โดยพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงสุด คือความสามารถด้านคำนวณ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.27 รองลงมาคือ ความสามารถด้านภาษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับสุดท้ายคือความสามารถด้านเหตุผล เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32

4. การประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcomes) พบว่า ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับได้แก่ นักเรียนเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และ นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ NT /O-NETสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ส่วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโครงการ ส่งเสริมให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ด้านประโยชน์ทางด้านวิชาการในสถานศึกษา ระดับความคิดเห็น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับ ได้แก่ โรงเรียนมีเครือข่ายประสานความร่วมมือ ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกับองค์กรเอกชนและชุมชนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือ มีกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองร่วมมือ ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือ กับสถานศึกษา ในกลุ่มสหวิทยาเขตด้านความช่วยเหลือในการพัฒนาผลการประเมินระดับชาติ NT/O-NET ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ มีเครือข่ายโรงเรียนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

โพสต์โดย ปุ้ย : [29 ก.ค. 2562 เวลา 13:18 น.]
อ่าน [820] ไอพี : 171.99.163.154
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ