ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MECRO Model โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่ม

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MECRO Model โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

The Development of the Learning Activity Management Model of MECRO Model by Constructionism Theory to Develop Creative Writing of Thai Language

Department for Grade 5 Students

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการเรียนรู้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MECRO model โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MECRO model โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ MECRO model โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MECRO model โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน มีผู้เรียน 25 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 30 ข้อ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ ค่าดัชนีประสิทธิผล และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุของปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทยจากการสนทนากลุ่ม พบว่ามีสาเหตุมา 2 ประการคือ ประการแรกเกิดจากด้านครูผู้สอนที่ยังจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดตัวเองเป็นสำคัญ ประการที่สอง เกิดจากนักเรียนมีความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน ไม่สนใจทักษะในการเขียน ความวิตกกังวลในการเขียนภาษาไทยของนักเรียน 2) ผลการสร้างและพัฒนา คือ ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MECRO model โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีองค์ประกอบของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดการเขียนเชิงสร้างสรรค์สวัสดีเมือพระประแดง ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 พบว่า ผลการทดลองแบบรายบุคคล มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ84.00/82.50 ผลการทดลองแบบกลุ่มเล็ก มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.96/85.86 และผลการทดลองแบบภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.56/84.92 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าจากการทดลองกับ กลุ่มตัวอย่าง มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 88.86/84.50 และดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.7500 คิดเป็นร้อยละ 75.00 และ 4) ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถทางการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MECRO model โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้, ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง, เขียนเชิงสร้างสรรค์

Abstract

The objectives of the research were 1) to study and analyze basic information in

learning of the learning activity management Model of MECRO Model by Constructionism Theory to develop creative writing of Thai Language department 2) to create and develop the learning activity management Model of MECRO Model by Constructionism Theory to develop creative writing of Thai Language department for Grade 5 Students 3) to try out of the learning activity management Model of MECRO Model by Constructionism Theory to develop creative writing of Thai Language department for Grade 5 Students 4) to evaluate the result of using the learning activity management Model of MECRO Model by Constructionism Theory to develop creative writing of Thai Language department for Grade 5 Students. The samples employed in this study were 25 grade 5/2 students of Pom Phlaeng Faifah Municipal School in semester 1 , 1 class of the 2017 academic year by using the purposive sampling. The instruments used in this research were 1) the learning activity management Model 2) the lesson plans 3) the ability evaluation test of the creative writing and 4) the 30 items of questionnaires on students’ satisfaction towards the learning activity management Model . The data were analyzed for mean, standard deviation, dependent t-test, effectiveness index and content analysis. The results of research were as follows: 1) the result of the analysis from the basic information the Thai learning activity management for Grade 5 Students of Pom Phlaeng Faifah Municipal School about the state, problems, the cause of the reading and writing problem of Thai Language from focus group which found 2 causes, the first problem was teachers who managed the classroom by using Teacher-centered Method and the students were bored and worried about writing skill. 2) the result of the creativity and the development about the learning activity management Model of MECRO Model by Constructionism Theory to develop creative writing of Thai Language department consisted of the element of the learning activity management Model; the principles ,the objectives, the instructional processes and course description to develop creative writing of Thai Language department for Grade 5 Students of “Meuang Phra Pradaeng” creative writing package of the efficiency of the package at 80/80 which found that the individual tryout at 84.00/82.50 , the small group tryout at 86.96/85.86 and the field tryout at 85.56/84.92 which indicated an acceptable level. 3) the result of using the learning activity management Model with the samples found that the efficiency of the materials was 88.86 and 84.50 percent and the effectiveness index of the learning activity management Model was 75 percent. 4) the result of evaluation of the learning activity management Model found that the students’ analytical thinking abilities achievement after using the learning activity management Model was significantly higher than before at the .05 level and the students’ satisfaction on the learning activity management Model of MECRO Model by Constructionism Theory to develop creative writing of Thai Language department were highly positive.

Keywords: Learning Activity, Constructionism Theory, Creative Writing

โพสต์โดย นุช : [29 ก.ค. 2562 เวลา 08:32 น.]
อ่าน [809] ไอพี : 171.99.156.64
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ