ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดสวัสดีเมืองพระประแดง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดสวัสดีเมืองพระประแดง

โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า

The Development Report of the Reading Comprehension Exercises of Sawatdee Meuang Phra Pradaeng Package by using SQ4R Method of Thai Language Department for Grade 5 Students of Pom Phlaeng Faifah Municipal

School Phra Pradaeng

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดสวัสดีเมือง พระประแดง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน จับใจความของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดสวัสดีเมืองพระประแดง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดสวัสดีเมืองพระประแดง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดสวัสดีเมืองพระประแดง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน มีผู้เรียน 25 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดสวัสดีเมืองพระประแดง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดสวัสดีเมืองพระประแดง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดสวัสดีเมืองพระประแดง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ และ ค่าดัชนีประสิทธิผล

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดสวัสดีเมืองพระประแดง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งหมด 9 เล่ม มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 83.21/89.20 โดยสูงกว่าเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ คือ 80/80

2. ผลความสามารถในการอ่านจับใจความของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการ อ่านจับใจความชุดสวัสดีเมืองพระประแดง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดสวัสดีเมืองพระประแดง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.79 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.00

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดสวัสดีเมืองพระประแดง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: แบบฝึกทักษะ, การอ่านจับใจความ, รูปแบบการเรียนรู้ SQ4R

Abstract

The purposes of this research were 1) to develop and test the efficiency of reading comprehension exercises of Sawatdee Meuang Phra Pradaeng Package by using SQ4R method of Thai Language department for grade 5 students of Pom Phlaeng Faifah Municipal School Phra Pradaeng with the efficiency value (E1/E2) of 80/80 2) to compare the students’ ability in the reading comprehension exercises of Sawatdee Meuang Phra Pradaeng Package before and after learning through SQ4R method of Thai Language department for grade 5 students of Pom Phlaeng Faifah Municipal School Phra Pradaeng. 3) to study the effectiveness index of the reading comprehension exercises of Sawatdee Meuang Phra Pradaeng Package by using SQ4R method of Thai Language department for grade 5 students of Pom Phlaeng Faifah Municipal School Phra Pradaeng. 4) to survey the students’ satisfaction of reading comprehension exercises of Sawatdee Meuang Phra Pradaeng Package by using SQ4R method of Thai Language department. The samples employed in this study were 25 grade 5 students of Pom Phlaeng Faifah Municipal School in semester 1 , 1 class of the 2016 academic year by using the Cluster Random. The instruments used in this research were 1) 9 reading comprehension exercises of Sawatdee Meuang Phra Pradaeng Package by using SQ4R method of Thai Language department for grade 5 students 2) the lesson plans for 18 hours of reading comprehension exercises of Sawatdee Meuang Phra Pradaeng Package by using SQ4R method of Thai Language department for grade 5 students 3) 40 items of the ability test of reading comprehension exercises and 4) the 10 items of questionnaires on students’ satisfaction towards the reading comprehension exercises of Sawatdee Meuang Phra Pradaeng Package by using SQ4R method of Thai Language department for grade 5 students . The data were analyzed for mean, standard deviation, dependent t-test and effectiveness index.

The results of the study were as follow:

1. The efficiency of the reading comprehension exercises of Sawatdee Meuang Phra Pradaeng Package by using SQ4R method of Thai Language department for grade 5 students was 83.21/89.20, which was higher than the established criteria of 80/80.

2. The result of the students’ ability after using reading comprehension exercises of Sawatdee Meuang Phra Pradaeng Package by using SQ4R method of Thai Language department for grade 5 students was significantly higher at the 0.05 level.

3. The effectiveness index of the reading comprehension exercises of Sawatdee Meuang Phra Pradaeng Package by using SQ4R method of Thai Language department for grade 5 students was 0.79 or 79.00 percent.

4. The students’ satisfaction toward the reading comprehension exercises of Sawatdee Meuang Phra Pradaeng Package by using SQ4R method of Thai Language department for grade 5 students were highly positive.

Keywords: Exercises, Reading comprehension , SQ4R method

โพสต์โดย นุช : [29 ก.ค. 2562 เวลา 08:29 น.]
อ่าน [769] ไอพี : 171.99.156.64
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ