ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสักงาม อ.ลี้ จ.ลำพูน

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้ประเมิน นางสุภาพร นพบุรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสักงาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้าน

ดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยใช้รูปแบบการประเมิน แบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม และคณะ ในด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 130 คน ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 76 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 จำนวน 38 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน โครงการนี้ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบคำถามปลายเปิด มี 2 ชุด คือ แบบประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อย พบว่า ลำดับแรกคือ ด้านผลผลิต รองลงมาเป็นด้านปัจจัยนำเข้า ถัดมาเป็นด้านกระบวนการ และด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท เป็นลำดับสุดท้าย

๒. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท โดยรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อย พบว่า ลำดับแรก คือ การกำหนดกิจกรรมตามโครงการเหมาะสมกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน รองลงมาเป็น โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสามารถสร้างคุณลักษณะที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ถัดมาเป็นการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ และการกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินการและระยะเวลาในการดำเนินการเหมาะสม สอดคล้องกับแหล่งทุนหรืองบประมาณ เป็นลำดับสุดท้าย

๓. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมมีความเพียงพออยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อย พบว่า ลำดับแรก คือ สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ ร่มรื่น มีป้ายคติธรรม คำขวัญคุณธรรม จริยธรรมโดยทั่วไป รองลงมาเป็นมีบุคลากรเหมาะสม เพียงพอต่อการร่วมดำเนินการโครงการ ถัดมามีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในชุมชน และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด เป็นลำดับสุดท้าย

๔. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อย พบว่า ลำดับแรก คือ พบว่า การจัดทำกรอบแนวคิดและกำหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการ รองลงมาเป็นการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ถัดมาเป็นการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม และโดยการนิเทศ ติดตาม กำกับ การดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ เป็นลำดับสุดท้าย

๕. ผลการประเมินด้านผลผลิต โดยรวมนักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด เรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อย พบว่า ลำดับแรก คือ นักเรียนมีจิตสาธารณะ รองลงมาเป็นรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถัดมาเป็นรักความเป็นไทย ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน โดยอยู่อย่างพอเพียง เป็นลำดับสุดท้าย

๖. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อย พบว่า ลำดับแรก คือ มีความพึงพอใจในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงสักงาม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 รองลงมาเป็นด้านกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ

๗. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้านกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อย พบว่า ลำดับแรก คือ มีความพึงพอใจในการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาเป็นการศึกษาธรรมะในโรงเรียนโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ ถัดมาเป็นการทำสมาธิ สวดมนต์ อบรมจิตและแต่งกายชุดขาวทุกวันพระและการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลำดับสุดท้าย

๘. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงสักงาม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อย พบว่า ลำดับแรก คือ นักเรียนมีจิตสาธารณะ รองลงมาเป็นนักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถัดมาเป็นนักเรียนรักความเป็นไทย และนักเรียนอยู่อย่างพอเพียง เป็นลำดับสุดท้าย

โพสต์โดย สุภาพร : [24 ก.ค. 2562 เวลา 07:15 น.]
อ่าน [836] ไอพี : 118.172.96.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ