ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย พีรดา ศรีพั้ว

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) สร้างและหาคุณภาพของพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

จิต-วิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย (purposeful sampling) จำนวน 5 คน สำหรับตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ ระยะที่ 2 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 1 “เชิงชุมประชานุกูล” สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน ได้จากการเลือกสุ่มอย่างง่าย

(Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก มีจำนวนนักเรียน 34 คน ใช้สำหรับศึกษา

ผลการใช้รูปแบบโดยใช้การทดลองแบบวัดซ้ำในกลุ่มเดียว (repeated measures design)

ค่าสถิติที่ใช้ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

แบบวัดซ้ำ (one-way repeated measures ANOVA) และทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบของ Bonferroni และสถิติ t-test แบบ Dependent ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้

และการวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้มี 9 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 เริ่มเรียนรู้ ขั้นที่ 2 กำหนดปัญหาหรือความต้องการ ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 4 เลือกวิธีการ ขั้นที่ 5 ออกแบบและปฏิบัติการ ขั้นที่ 6 ทดสอบ ขั้นที่ 7 ปรับปรุงแก้ไขขั้นที่ 8 ประเมินผล และขั้นที่ 9 นำเสนอและสะท้อนผล ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีความเหมาะสมระดับมาก ( x̄ = 4.24,

S.D. = 0.58)

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า (1) คะแนนทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน เมื่อวัดในช่วงเวลาต่างกัน มีระดับคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 (F=254.82,p=.00) โดยผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง (4.44) และระหว่างการทดลอง (1.32) และผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง (3.21) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) คะแนนจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

เมื่อวัดในช่วงเวลาต่างกัน มีระดับคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 (F=1139.40,p=.00) โดยผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง (35.38) และระหว่างการทดลอง (10.05) และผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างการทดลองสูงกว่า

ก่อนการทดลอง (25.32) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้สูงกว่า

ก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.88

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.64 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.04 และ (4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.59, S.D = 0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.63, S.D = 0.56) รองลงมาคือ ด้านบทบาทผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.61, S.D = 0.57) และด้านบทบาทผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.60, S.D = 0.58) ด้านวิธีการ

จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.60, S.D x̄= 0.57) ส่วนด้านประโยชน์

ที่ผู้เรียนได้รับ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด แต่อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.51, S.D = 0.65)

โพสต์โดย ครูพี : [15 ก.ค. 2562 เวลา 20:15 น.]
อ่าน [913] ไอพี : 1.4.155.90
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ