ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนา และบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 1) เพื่อจำแนกข้อมูลพื้นฐานและสภาพการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา และปรับปรุงรูปแบบ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็น 4 ระยะคือระยะที่ 1 การจำแนกข้อมูลพื้นฐานและสภาพการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอรพิมพ์วิทยาโดยการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารและครูรวม 25 คน เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โดยใช้แบบบันทึกการประชุมและการตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงาน การพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อศึกษาระดับปฏิบัติ และระดับปัญหา โดยใช้แบบสอบถาม ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โดยประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา รวม 11 คนเพื่อร่วมกันกำหนดปัญหา ระบุสาเหตุของปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และเลือกแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้ได้องค์ประกอบของรูปแบบ ในการยกร่างรูปแบบ โดยใช้แบบบันทึกการประชุม แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คนประเมินรูปแบบด้วยแบบประเมินความสอดคล้อง ระยะที่3 การทดลองใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โดยใช้คู่มือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ และองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 2 รอบและบันทึกผล และสอบถามผลหลังการทดลองใช้รูปแบบของผู้บริหารและครู จำนวน 25 คนโดยแบบสอบถาม และปรับปรุงรูปแบบ ระยะที่ 4 ประเมินรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอรพิมพ์วิทยาโดยสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบคือผู้บริหารและครู จำนวน25คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน13 คนรวมทั้งสิ้นจำนวน 38 คน และสอบถามนักเรียนที่เรียนหลักสูตรการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 138 คนและผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 138 คนรวมทั้งสิ้นจำนวน 276 คนสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. สภาพการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลระเบียบแนวปฏิบัติจากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และนำข้อมูลที่ได้มากำหนดโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตร ต่อจากนั้นนำมาตรวจสอบกับโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร และผลจากการตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา พบว่าระดับการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติระดับปานกลาง ด้านการกำกับดูแลคุณภาพมีระดับการปฏิบัติระดับปานกลาง และด้านการส่งเสริมสนับสนุนมีระดับปฏิบัติระดับน้อย ส่วนระดับปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมสนับสนุนมีระดับปัญหาระดับมากที่สุด ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีระดับปัญหาระดับมาก และด้านการกำกับดูแลคุณภาพมีระดับปัญหาระดับมาก ตามลำดับ

2. การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โดยการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย1)ขั้นการกำหนดเป้าหมาย 2) ขั้นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3) ขั้นการนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 4) ขั้นการสะท้อนผลและมี 6 องค์ประกอบ คือ 1) ร่วมวิสัยทัศน์ 2) ร่วมทีมพัฒนา 3) ร่วมเรียนรู้ 4) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) ร่วมสะท้อนคิด 6) การหนุนเสริมชุมชนได้แก่ นโยบาย สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณ์ เวลา และขวัญ กำลังใจ และจากการประชุมครูและผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนารูปแบบ พบว่า มี 2 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นกำหนดปัญหาระบุสาเหตุของปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา 2) ขั้นการเลือกแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อกำหนดเป็นองค์ประกอบของรูปแบบ เพื่อยกร่างรูปแบบพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบตามหลักการบริหารหลักสูตร มี 3 ด้านได้แก่ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนมีจำนวน 13 ข้อ ด้านการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษามีจำนวน 10 ข้อ และด้านการกำกับดูแลคุณภาพมีจำนวน 10 ข้อ

3. การทดลองใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โดยทดลองกับผู้บริหาร 1 คนและ ครู 24 คน โดยใช้คู่มือการสร้างชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา จากขั้นตอนการสะท้อนผล มีการปรับปรุงองค์ประกอบของรูปแบบทั้ง 3 ด้านๆละ1 องค์ประกอบคือ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนข้อ1จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับองค์กรในชุมชน ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ข้อ8 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดการจัดทำโครงสร้างรายวิชาของครูร่วมกับองค์กรในชุมชนทุกปีการศึกษา และด้านการกำกับดูแลคุณภาพข้อ 5 เปลี่ยนเป็น ร่วมกันกำหนดรูปแบบการสำรวจความต้องการศึกษาต่อการประกอบอาชีพของนักเรียนร่วมกับองค์กรในชุมชน และผลจากการตอบแบบสอบถามหลังการใช้รูปแบบ พบว่าการปฏิบัติงานการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดทำหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติระดับมากที่สุดด้าน การกำกับดูแลคุณภาพมีระดับการปฏิบัติระดับมากที่สุด และด้านการส่งเสริมสนับสนุน มีระดับการปฏิบัติระดับมาก และผลจากข้อเสนอแนะให้เพิ่มอีกจำนวน 2 องค์ประกอบ คือ ด้านการจัดทำหลักสูตร ข้อ11.ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและด้านPLC และด้านการกำกับดูแลคุณภาพ ข้อ 11.ร่วมเรียนรู้และสะท้อนคิดแนวทางการติดตามผลการจบหลักสูตร

4. การประเมินรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอรพิมพ์วิทยาจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้บริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการส่งเสริมสนับสนุนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดทำหลักสูตรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการกำกับดูแลคุณภาพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมสนับสนุนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดทำหลักสูตรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านการกำกับดูแลคุณภาพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับระดับมาก

โพสต์โดย ครูสันต์ : [14 ก.ค. 2562 เวลา 11:51 น.]
อ่าน [827] ไอพี : 1.1.225.169
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ