ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่องานวิจัย การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย ครูอนุชา ผ้าขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนเขียนคำผิดในวิชาภาษาไทย และเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทย โดยได้ใช้แบบฝึกการเขียนภาษาไทย จากการเขียนคำในมาตราแม่สะกดต่างๆ โดยทำการวิจัยในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 11 คน

จากผลการศึกษาพบว่า การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำตามมาตราตัวสะกดต่างๆ นักเรียนมีการพัฒนาของทักษะทางด้านการเขียนมากขึ้น ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการวิจัยนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการเขียนคำในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

คำนำ

ในปัจจุบันนี้การศึกษาของไทยได้มีความก้าวหน้าอย่างมากมาย ซึ่งครูควรจะมีการพัฒนางานของตนเองหรือด้านการเรียนการสอนให้คุณภาพดียิ่งขึ้น

จากการเรียนที่ครูมีการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษาไทยนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กนักเรียนควรมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน และเมื่อครูได้พบปัญหาต่างๆ ครูก็ควรจะมีการแก้ไขในปัญหานั้นๆ ด้วยเหตุนี้ครูต้องมีการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นงานที่เกิดจากความต้องการที่ครูจะพัฒนางานสอนให้ดีขึ้นเพื่อสนองความต้องการของนักเรียนมากที่สุด ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานวิจัยคือ นักเรียน ก็จะมีความสุขในการเรียน ตลอดจนครูก็จะมีกิจกรรมมากมายมีการพัฒนาในงานของตนเอง โรงเรียนก็ได้ชื่อว่า ผลิตนักเรียนมีคุณภาพออกสู่สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

หน้า

1. บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ขอบเขตของการวิจัย

2. วิธีดำเนินการวิจัย

กระบวนการแก้ปัญหา

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลการวิจัย

ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของการเรียนในทุกวิชา เด็กนักเรียนควรจะมีทักษะในการอ่านและการเขียนได้ถูกต้องในกลุ่มภาษาไทย พบว่าจากผลสัมฤทธิ์ของเด็กนักเรียนที่เรียนมาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มีเด็กนักเรียนที่เขียนคำในภาษาไทยไม่ถูกต้องจำนวน 11 คน จึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขและพัฒนาเด็กที่มีปัญหาให้ดีขึ้น

ฉะนั้นครูผู้สอนจึงต้องมีการคิดวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานี้ โดยการนำแบบฝึกเขียนไทยมาให้นักเรียนได้ฝึกทำเพื่อจะได้เขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง และมีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 11 คน มีเกณฑ์ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4จำนวน 11 คน เขียนคำภาษาไทยได้ดีขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 11 คน

2. ตัวแปร

แบบฝึกเขียนคำภาษาไทย

3. ตัวแปรตาม

ความสามารถในการเขียนคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิธีดำเนินการวิจัย

กระบวนการแก้ปัญหา

ที่ กิจกรรม ช่วงเวลา

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทยประมาณ 10 นาที ก่อนการฝึกและสรุปผล

ฝึกเขียนคำประกอบภาพและเขียนคำในมาตราแม่ ก.กา ประมาณ 10 นาที หลังเรียน

ทดสอบความสามารถในการเขียนคำประกอบภาพและเขียนคำที่สะกดในมาตราแม่ ก.กา หลังฝึกและสรุปผล

ฝึกเขียนคำที่สะกดในมาตราแม่ กก ประมาณ 10 นาที หลังเรียน

ฝึกเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กด ประมาณ 10 นาที หลังเรียน

ทดสอบความสามารถในการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กก , แม่ กด หลังฝึกและสรุปผล

ฝึกเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กน ประมาณ 10 นาที หลังเรียน

ฝึกเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กน ประมาณ 10 นาที หลังเรียน

ทดสอบความสามารถในการเขียนคำที่สะกดในมาตราแม่ กบ และแม่ กน หลังฝึก และสรุปผล

ทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย หลังการฝึกและสรุปผล

สรุปรายงานวิจัย

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4 – 5

สัปดาห์ที่ 6 – 7

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9 – 10

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

ใช้แบบทดสอบความสามารถในการเขียนคำภาษาไทยจำนวน 5 ชุด

- แบบทดสอบเขียนประกอบภาพและคำในมาตราแม่ ก. กา

- แบบทดสอบเขียนคำที่สะกดในมาตราแม่ กก

- แบบทดสอบเขียนคำที่สะกดในมาตราแม่ กด

- แบบทดสอบเขียนคำที่สะกดในมาตราแม่ กบ

- แบบทดสอบเขียนคำที่สะกดในมาตราแม่ กน

วิธีรวบรวมข้อมูล

ทำการทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทยรวม 5 ชุด

- การทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทยก่อนฝึก

- การทดสอบความสามารถในการเขียนคำประกอบภาพและคำในมาตราแม่ ก.กา หลังฝึก

- การทดสอบความสามารถในการเขียนคำประกอบภาพและคำในมาตราแม่ กก , กด หลังฝึก

- การทดสอบความสามารถในการเขียนคำประกอบภาพและคำในมาตราแม่ กบ , กน หลังฝึก

- การทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทยหลังฝึก

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

ร้อยละ

สรุปผลการวิจัย

นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียน

ผลสรุป

จากที่ครูได้พบปัญหาของนักเรียนคือด้านการเขียน ครูได้พบนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีปัญหาด้านการเขียนไม่ถูกต้อง เนื่องมาจาก

1. นักเรียนยังไม่เข้าใจมาตราแม่สะกด

2. นักเรียนขาดความสนใจ

การสรุปการวิจัยในครั้งนี้เป็นการสรุปการวิจัยซึ่งมียังมีเนื้อหาที่ครูต้องฝึกเด็กนักเรียนอีก แต่ช่วงเวลาที่ทำไม่เพียงพอ ครูจึงได้สรุปการวิจัยเท่าที่ครูได้ทำการวิจัยกับนักเรียน

ครูได้ทำชุดฝึกให้แก่นักเรียนซึ่งก่อนที่นักเรียนจะทำชุดฝึก ครูจะอธิบายเนื้อหาให้นักเรียนได้เข้าใจก่อน ทุกครั้ง ชุดฝึกที่ครูได้จัดทำขึ้นครูเริ่มจากคำที่เขียนง่ายๆ โดยเริ่มจากมาตราตัวสะกดแม่ ก. กา ก่อน ในชุดฝึกมีการทบทวนทำหลายๆ ครั้งอย่างน้อย 10 ครั้งในแต่ละมาตรา ทำให้นักเรียนมีการทบทวนและฝึกความจำในเด็ก นักเรียนบางคนก็ยังไม่ค่อยมีสมาธิยังจำไม่ค่อยได้ แต่ครูก็พยายามคิดแบบฝึกสอดแทรกในแต่ละมาตราตัวสะกดมากกว่า 10 ชุด เพื่อนักเรียนจะได้มีความเข้าใจมากขึ้น ครูจะหาคำง่ายและเริ่มหาคำที่ยากขึ้น ครูจะฝึกจน นักเรียนสามารถเขียนคำได้และนำคำมาแต่งประโยคได้

จากการวิจัยในครั้งนี้ครูยังทำให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น เด็กนักเรียนสามารถที่จะโต้ตอบกับครู ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งจะแตกต่างกับที่นักเรียนได้ร่วมเรียนกับเพื่อนที่เก่ง ครูจะสังเกตได้จากที่นักเรียนได้โต้ตอบกับครู นักเรียนมีความสุขและดีใจที่เขาสามารถตอบได้ถูกและเขียนได้ถูกต้อง การทำชุดฝึกทุกครั้งจะมีคะแนนให้ทุกครั้งทำให้นักเรียนได้รู้ว่าตนเองมีการพัฒนามากขึ้นเพียงใด แต่จากการวิจัยใช่ว่าจะผ่านหมดทุกคน ก็ยังมีบางคนที่ยังไม่ผ่านในการเขียน ซึ่งครูก็ต้องเก็บมาทำการวิจัยต่อไป โดยจะต้องมีการทำชุดฝึกแบบใหม่ที่จะทำให้เด็กได้เข้าใจได้ง่ายและสามารถทำได้เขียนได้ถูกต้อง

การทำวิจัยของครูในครั้งนี้นับว่าผ่านประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ซึ่งครูก็ดีใจเพราะเด็กนักเรียนสามารถเขียนได้และมีความเข้าใจในมาตราตัวสะกดและสามารถเขียนได้ถูกต้อง

จากที่ครูได้ทำการวิจัยในครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับครูที่จะพัฒนาการสอนของตนเอง และเมื่อมีปัญหาครูก็ควรจะแก้ปัญหานั้นใด้ดีขึ้นยิ่งกับนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากที่ครูทุกท่านควรสนใจเป็นอย่างมาก

ครูคิดว่าครูจะนำการวิจัยในครั้งนี้ไปปฏิบัติและพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อผู้วิจัย นายอนุชา ผ้าขาว

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย

สภาพปัญหา

วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของการเรียนในทุกวิชา เด็กนักเรียนควรจะมีทักษะในการอ่านและการเขียนได้ถูกต้องในกลุ่มภาษาไทย พบว่าจะผลสัมฤทธิ์ของเด็กนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีเด็กนักเรียนที่เขียนคำในภาษาไทยไม่ถูกต้องจำนวน 11 คน จึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขและพัฒนาเด็กที่มีปัญหาให้ดีขึ้น

ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา

ครูผู้สอนจึงคิดวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยการนำแบบฝึกเขียนไทยมาให้นักเรียนได้ฝึกทำเพื่อจะได้เขียนคำภาษาไทยได้ถูกต้อง และมีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 11 คน มีเกณฑ์ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 พฤศจิกายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทยก่อนการฝึกและสรุปผล

2. ฝึกเขียนคำประกอบภาพและเขียนคำในมาตราแม่ ก.กา , แม่ กก , แม่ กด และแม่ กน

3. ทดสอบความสามารถในการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กก , แม่ กด , แม่ กบ , แม่ กน หลังฝึกและสรุปผล

4. ทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย หลังการฝึกและสรุปผล

5. สรุปรายงานวิจัย

โพสต์โดย chaband : [9 ก.ค. 2562 เวลา 08:59 น.]
อ่าน [940] ไอพี : 182.232.45.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ