ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ผู้รายงาน : นายพรหมลิขิต แก้วจันทร์

ปีที่ศึกษา : 2560

..................................................................................................................................

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และส่วนขยายการประเมินผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานcโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จำนวนทั้งสิ้น 636 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สำหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 36 ชุด ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านผลกระทบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สำหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 36 ชุด ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านประสิทธิผล แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สำหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 36 ชุด ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สำหรับครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 36 ชุด ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 600 ชุด และฉบับที่ 6 แบบสอบถามด้านความยั่งยืน และการถ่ายทอดส่งต่อ โครงการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สำหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 36 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท ของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินผลผลิต ในส่วนปรับขยาย 4 ด้าน ดังนี้

4.1 ด้านผลกระทบ

4.1.1 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จำนวน 457 คน ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยมขึ้นไป จำนวน 394 คน คิดเป็นร้อยละ 86.21

4.1.2 ผลการประเมินโครงการด้านผลกระทบ ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ด้านประสิทธิผล

ผลการประเมินประสิทธิผล ตามเป้าหมายคุณธรรม 5 ด้าน ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวม มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นด้านความมีวินัยอยู่ในระดับมากที่สุดสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบ การรักความเป็นไทยและท้องถิ่นแความมีจิตสาธารณะ และด้านการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ตามลำดับ ส่วนความคิดเห็นของผู้ปกครอง และนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยมีความเห็นด้านการรักความเป็นไทยและท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุดสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความมีวินัย ความมีจิตสาธารณะ การไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และด้านความรับผิดชอบ ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ด้านความมีวินัย มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความคิดเห็นของผู้ปกครอง และนักเรียนด้านความมีวินัย พบว่า มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความรับผิดชอบตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความคิดเห็นของผู้ปกครอง และนักเรียนด้านความรับผิดชอบ พบว่า มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความมีจิตสาธารณะ ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความคิดเห็นของผู้ปกครอง และนักเรียน พบว่า มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านรักความเป็นไทยและท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้ปกครองและนักเรียน มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สำหรับด้านการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความคิดเห็นของผู้ปกครอง และนักเรียนด้านการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด พบว่า มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 ผลการประเมินด้านความยั่งยืนของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

4.4 ผลการประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อโครงการ ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ส่งผลงาน : [5 ก.ค. 2562 เวลา 11:24 น.]
อ่าน [836] ไอพี : 182.52.241.253
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ