ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำไทย ๗ ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำไทย ๗ ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำไทย 7 ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำไทย 7 ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำไทย 7 ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำไทย ๗ ชนิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 25 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำไทย ๗ ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำไทย ๗ ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ข้อ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ของ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำไทย ๗ ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้(Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ ครั้งที่ 1 การหาประสิทธิภาพแบบ1:1 (One to One Testing) นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำไทย 7 ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน บ้านห้วยน้ำจาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3คน ครั้งที่ 2 การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำไทย 7 ชนิด กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากการทดลอง ครั้งที่ 1 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าลาน จำนวน 9 คน ครั้งที่ 3 การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำไทย 7 ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากการทดลองครั้งที่ 2 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานใช้ t -test ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำไทย 7 ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรม การเรียนรู้จำนวน 7 ชุด และได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่านมีค่าเท่ากับ0.80-1.00 จากนั้นผู้วิจัยนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปให้นักเรียนจำนวน 3 คน ใช้เพืื่อตรวจสอบความเหมาะสมของระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม พบข้อปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม ภาพเล็กเกินไป มีสีอ่อน ขนาดตัวอักษร สีสันและความสวยงาม และประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ63.80/67.50 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดคือ 80/80 ผู้วิจัยได้จดบันทึกสิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อนำผลที่ได้ มาแก้ไขส่วน ที่ยังบกพร่องเพื่อนำไปทดลองขั้นต่อไป จากนั้นนำไปทดลองใช้กับนักเรียนจำนวน 9 คน พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ70.63/71.67 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดคือ 80/80 ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน แล้วนำไปทดลองใช้กับนักเรียนจำนวน 30 คน พบว่ามีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ82.85/86.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดคือ 80/80

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำไทย 7 ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรม การเรียนรู้เรื่อง คำไทย 7 ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.45) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.= 0.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากขึ้นไป ในทุกข้อเช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1 คือ ข้อ 9. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีขนาดรูปเล่มและตัวอักษรที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.79) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.= 0.44) อันดับ 2 คือ ข้อ 8 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมความรู้มีสีสันสวยงามน่าสนใจ น่าติดตามเนื้อหาสาระมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย( x̄= 4.64) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.50) และอันดับ 3 คือ ข้อ 4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้เกิดความรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีค่าเฉลี่ย (x̄=4.57) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49)

โพสต์โดย หนึ่ง : [20 มิ.ย. 2562 เวลา 08:52 น.]
อ่าน [839] ไอพี : 1.47.205.148
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ