ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีสากล พาเพลิน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีสากล

พาเพลิน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ผู้รายงาน นายจักรพันธ์ กันธวัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

สังกัด โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ปีที่ดำเนินการ 25๖๑

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีสากลพาเพลิน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ เป็นการศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงเหตุผล (Rational Approach) โดยใช้หลักของความรู้และเหตุผลในการตัดสินคุณค่าของนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาประสิทธิภาพของสื่อ/นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ฯ เชิงประจักษ์ (Empirical Approach) หรือการวิเคราะห์คะแนนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (E1/E2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (T – test = Dependent Samples) การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ การใช้สื่อ/นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ฯ (E.I.) และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 25๖๑ จำนวนนักเรียน ๑๗ คน จากจำนวน ๒ ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากนักเรียนในแต่ละห้องมีความรู้ ความสามารถ และคะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะใกล้เคียงกัน

คณะผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสากล จำนวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน การวัดผลประเมินผล และ เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 2 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 2 ประเภท คือ

1. เครื่องมือที่เป็นแบบประเมิน ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีสากลพาเพลิน เชิงเหตุผล (Rational Approach) จำนวน 50 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 25 ข้อ

2. เครื่องมือที่เป็นสื่อ/นวัตกรรม ประกอบไปด้วย

2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีสากลพาเพลิน โดยใช้

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดนตรีสากลพาเพลิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓0 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการประมวลผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for window (statistical package for the social sciences for Window) โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความเชื่อมั่น (IOC) T – test (Dependent Samples) และการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับแบบ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson-21 = KD-21) และแบบ ครอนบัด (Cronbach) วัดจากการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α – Coefficient)

ผลการดำเนินการ

๑. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อ/นวัตกรรม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีสากลพาเพลิน เชิงเหตุผล (Rational Approach) โดยใช้หลักของความรู้และเหตุผล โดยผู้เชี่ยวชาญ

พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีสากล พาเพลิน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.6733, S.D. = 0.1270) โดยเห็นว่า ด้านรูปเล่ม เหมาะสมมากที่สุด ( = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมา ด้านเนื้อหา ( = 4.9091, S.D. = 0.1050) และ ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ( = 4.5667, S.D. = 0.1540)

๒. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อ/นวัตกรรมเชิงประจักษ์ (Empirical Approach) หรือการวิเคราะห์คะแนน

พบว่า คะแนนของผู้เรียนจากระหว่างเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔๒๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๑๙.๐๖ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๐ ของคะแนนเต็ม และคะแนนของผู้เรียนจากการทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒๕.๗๖ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๒.๖๔ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 8๕.๗๖ ของคะแนนเต็ม แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพ (E1 / E2) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีสากลพาเพลิน ประกอบการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ฯ เท่ากับ ๘๘.๗๐ / 8๕.๘๖ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

๓. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (T – test = Dependent Samples)

พบว่า ค่า t = 5.424 df = 16 เมื่อตรวจสอบค่าวิกฤติในตาราง นัยสำคัญที่ .01 = 2.583 ซึ่งค่า t ที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าในตาราง จึงแปลความหมายได้ว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น (คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 6๗.๐๔ และหลังเรียนเท่ากับร้อยละ 8๕.๘๖ แสดงว่าผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 18.82)

๔. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีสากลพาเพลิน ประกอบการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ฯ (E.I.)

พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีสากลพาเพลิน ประกอบการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ฯ เท่ากับ 0.5517 ซึ่งหมายถึงผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.17

๕. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีสากลพาเพลิน ประกอบการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ฯ

พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีสากลพาเพลิน ประกอบการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ฯ โดยรวม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.8071, S.D. = 0.2742) โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการวัดผลและประเมินผล ( = 4.9647, S.D. = 0.0786), ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.89411, S.D. = 0.16933) และ ด้านเนื้อหา/สาระ ( = 4.74118, S.D. = 0.46494) ตามลำดับ

โพสต์โดย ปอ : [16 มิ.ย. 2562 เวลา 19:49 น.]
อ่าน [834] ไอพี : 1.179.144.122
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ