ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้รูปแบบ วัฏจักรการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การร

ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้รูปแบบ

วัฏจักรการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 2

เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นางทัศนีย์ อุปมายันต์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัย

Pre -Experimental Designs แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง One Group Pretest-Posttest

Design มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบ

วัฏจักรการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษาดุลยภาพ

ในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบ

วัฏจักรการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษาดุลยภาพ

ในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษา

ดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 คน

ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%)

ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t–test) แบบ Dependent

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

35 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.81 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.51 ของคะแนนเต็ม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 2.51 ซึ่งเมื่อนำคะแนนเฉลี่ยที่วัดได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.51 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 15.11 และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 29.81 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา รายวิชา ว32242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีดังนี้ ด้านครูผู้สอน นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 4 ครูคอยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 2 ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 ด้านผู้เรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 10 นักเรียนมีโอกาสได้สนทนา ซักถามข้อผิดพลาด พร้อมทั้งให้คำแนะนำและปรับปรุงจากครูอยู่เสมอ มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.71

โพสต์โดย ตุ้ม : [16 มิ.ย. 2562 เวลา 07:48 น.]
อ่าน [789] ไอพี : 223.206.240.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ