ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากลวิธีการสอนแบบผสมผสานเทคนิค เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อผลงาน : การพัฒนากลวิธีการสอนแบบผสมผสานเทคนิค เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อผู้วิจัย : นางมาลัย ศิริวัฒนธานี

ตาแหน่ง : ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)

สานักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก

ปีการศึกษา

: 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลวิธีการสอนแบบผสมผสานเทคนิค เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย (2) เพื่อพัฒนากลวิธีการสอนแบบผสมผสานเทคนิค เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (3) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบผสมผสานเทคนิค เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย (4) เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย หลังการจัด การเรียนการสอนการด้วยกลวิธีการสอนแบบผสมผสานเทคนิคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ (5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจัดการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบผสมผสานเทคนิค กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) สานักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ จัดกิจกรรม ในชั่วโมงสอนซ่อมเสริมสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนภาษาไทยก่อนเรียน-หลังเรียน 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 38 ชั่วโมง จานวน 32 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบผสมผสานเทคนิค ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนการสอน จานวน 36 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้าน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test

ผลการวิจัยพบว่า (1) ได้แนวทางการพัฒนากลวิธีการสอนแบบผสมผสานเทคนิค

เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 คือ

การประยุกต์เทคนิคไฟว์ดับเบิ้ลยูวันเอช (5 Ws 1H) เทคนิคผังกราฟิ ก และหลักการของการเรียน

แบบร่วมมือ มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้าน การอ่าน คิดวิเคราะห์

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (2) การพัฒนากลวิธีการสอนแบบผสมผสานเทคนิค เพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 คือ การ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคนิคไฟว์ดับเบิ้ลยูวันเอช (5 Ws 1H) เทคนิคผัง

กราฟิก และเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ มาใช้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิด

วิเคราะห์และเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (3) การจัดการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการสอน

แบบผสมผสานเทคนิค เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย

ทดลองใช้กับนักเรียน จา นวน 32 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ เท่ากับ 83.02/79.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

75/75 (4) ความก้าวหน้าหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบผสมผสาน

เทคนิค เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้เท่ากับ 23.94 คะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้เท่ากับ 11.75

มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความก้าวหน้าเท่ากับ 12.19 นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถด้าน

การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรียน เท่ากับ

23.94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.79 และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่า คะแนนสอบ

หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

(5) ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจัดการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบผสมผสานเทคนิค

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.66)

โพสต์โดย ไฉไล : [13 มิ.ย. 2562 เวลา 05:31 น.]
อ่าน [834] ไอพี : 159.192.220.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ