ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัด การศึกษาในทองถิ่น โรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ป

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใชการมีสวนรวมของเครือขายการจัด การศึกษาในทองถิ่น โรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตรัง เขต 2 ผูวิจัย นางอรทัย เกิดภิบาล ปการศึกษา 2561 คําสําคัญ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน, การมีสวนรวมของเครือขายการจัดการศึกษา ในทองถิ่น

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบ สราง ทดลองใช และประเมิน รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใชการมีสวนรวมของเครือขายการจัดการศึกษาในทองถิ่น โรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ขั้นตอนการวิจัย แบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนที่สงผลตอ คุณภาพนักเรียนโดยการมีสวนรวมของเครือขายการจัดการศึกษาในทองถิ่น ขั้นตอนที่ 2 การสราง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใชการมีสวนรวมของเครือขายการจัดการศึกษาในทองถิ่น โรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ขั้นตอนที่ 3 การ ทดลองใชรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใชการมีสวนรวมของเครือขายการจัดการศึกษาใน ทองถิ่น โรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใชการมีสวนรวมของเครือขายการจัดการศกึษาใน ทองถิ่น โรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1. องคประกอบของการคุณภาพนักเรียน โดยใชการมีสวนรวมของเครือขายการจัด การศึกษาในทองถิ่น ประกอบดวยองคประกอบหลัก 5 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงคของรูปแบบ 3) การมีสวนรวม (Participation) 4) เครือขายการจัดการศึกษาใน ทองถิ่น และ 5) การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 2. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใชการมีสวนรวมของเครือขายการจัด การศึกษาในทองถิ่น โรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 มี 5 องคประกอบหลัก15 องคประกอบยอย 12 รายการปฏิบัติ องคประกอบหลัก ไดแก 1) หลักการ ของรูปแบบ 2) วัตถุประสงคของรูปแบบ 3) การมีสวนรวม (Participation) 4) เครือขายการจัด การศึกษาในทองถิ่น และ5) การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ผลการประเมินคูมือประกอบการใชรูปแบบ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองใชและประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใชการมีสวน รวมของเครือขายการจัดการศึกษาในทองถิ่น โรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตรัง เขต 2 พบวา 3.1 บุคลากรทั้ง 3 เครือขาย ไดแก เครือขายบุคลากรในโรงเรียน (P1 : People Network) เครือขายบุคลากรภาคเอกชน (P2 : Private Network) และเครือขายบุคลากรภาครัฐ (P3 : Public Network) มีความเห็นวา ในภาพรวมการดําเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใชการมีสวนรวมของเครือขายการจัดการศึกษาในทองถิ่น โรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 3.2 ผลการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบานควนเมา พบวา 3.2.1 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานควนเมา ในปการศึกษา 2561 จํานวน 346 คน มีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค โดยภาพรวมทั้ง 8 คุณลักษณะ สูงกวาปการศึกษา 2560 อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 3.2.2 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2561 สูงกวาปการศึกษา 2560 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 เฉลี่ย 31.93 ปการศึกษา 2561 เฉลี่ย 35.14 เพิ่มขึ้น 3.21 คิดเปนรอยละ 10.05 3) ความสามารถในดานการอานออกเขียนได ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานควนเมา จํานวน 346 คน มี จํานวนนักเรียนที่อานออกเขียนได ปการศึกษา 2561 สูงกวาปการศึกษา 2560 อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 และ 4) ความสามารถในการคิดเปนทําเปน ของนักเรียนโรงเรียนบานควนเมา จํานวน 346 คน มีผลการประเมินความสามารถในการคิดเปนทําเปน ปการศึกษา 2561 สูงกวาป การศึกษา 2560 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.2.3 ดานสุขภาพกายสุขภาพจิต พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานควนเมา ในปการศึกษา 2561 จํานวน 346 คน มีผลการประเมิน คุณลักษณะดานการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี โดยภาพรวมทั้ง 5 คุณลักษณะ สูงกวาปการศึกษา 2560 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.3 การประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใชการ มีสวนรวมของเครือขายการจัดการศึกษาในทองถิ่น โรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 พบวา ผูปกครองและนักเรียน ในภาพรวมมีความพึงพอใจตอ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใชการมีสวนรวมของเครือขายการจัดการศึกษาในทองถิ่น โรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อยูในระดับมากที่สุด ทุกองคประกอบหลัก

4. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใชการมีสวนรวมของเครือขาย การจัดการศึกษาในทองถิ่น โรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 พบวา รูปแบบมีการปรับปรุงพัฒนาโดยปรับขอความในรายการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยต่ํา และขอ อื่นๆ ที่ผูเชี่ยวชาญเห็นวายังบกพรองอยูดังนี้ องคประกอบหลักที่ 1 หลักการของรูปแบบ จํานวน 1 รายการ องคประกอบหลักที่ 2 วัตถุประสงคของรูปแบบ จํานวน 1 รายการ องคประกอบหลักที่ 3 การมีสวนรวม (Participation) จํานวน 1 รายการ องคประกอบหลักที่ 4 เครือขายการจัดการศึกษา ในทองถิ่น จํานวน 1 รายการ และองคประกอบหลักที่ 5 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน จํานวน 4 รายการ

โพสต์โดย อรทัย : [19 เม.ย. 2562 เวลา 09:14 น.]
อ่าน [854] ไอพี : 118.173.144.170
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ