ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที

คำสำคัญ : การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษา

ทางไกลไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร

(สาตรราษฎร์บำรุง)

เทพพิทักษ์ หลักบุญ : การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (Assessent Reprt for Educational Quality Development Project By using distance education via satellite (DLTV) Wat Thep Prachum Nimit School (SatRatBamrung) Under the ทOffice of Primary Education Service Area Phetchaburi District 1 ) 150 หน้า.

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 21 คน ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 คน จำนวน 3 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 20 และคณะกรรมการสถานศึกษา(ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 6 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยใช้วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบเจาะจง (Purposive) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการ จำนวน 4 ชุด ในแต่ละชุดแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยได้กำหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ตามรูปแบบการประเมินโครงการ “CIPP Model” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ( Context) เกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2 ) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) เกี่ยวกับ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมาณ 3) การประเมินด้านกระบวนการ

( Process) เกี่ยวกับการดำเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ การนิเทศติดตามผลและการประเมินผล 4) การประเมินด้านผลผลิต (product) เกี่ยวกับการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ แบบประเมิน ทั้ง 4 ด้าน ได้รับการตรวจสอบประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้ค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .43 -.78 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ย (X-bar ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ผลการประเมินโครงการ

1.ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีประเด็นปัญหา หลักการเหตุผล เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

2.ด้านปัจจัยพื้นฐานของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการความเหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลาและงบประมาณ ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดำเนินงาน

มีความเหมาะสมและความพอเพียง ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

3.ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ การปฏิบัติตามขั้นตอนของโครงการ การดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน การมีส่วนร่วมและการนิเทศติดตาม ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการในภาพรวม

มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

4.ด้านผลผลิตของของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุ ประสงค์ที่ตั้งไว้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างมีคุณภาพ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น

จากปีการศึกษา 2559 เฉลี่ยนสูงขึ้น 9.63 และผลการสอบระดับประเทศ O-NET ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 เฉลี่ยสูงขึ้น 13.39 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นเรียน ครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่ผู้ที่สนใจในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ทักทาย : [26 มี.ค. 2562 เวลา 20:07 น.]
อ่าน [1701] ไอพี : 115.87.15.217
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ