ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อุปถัมภ์

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อุปถัมภ์)

ชื่อผู้รายงาน นางยุพิน เจริญรุ่งเรือง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวกับโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 5) เพื่อประเมิน ผลกระทบที่เกิดจากโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 495 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 44 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 218 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 218 คน ได้มาโดยการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยคัดเลือกแบบเจาะจง รวบรวมข้อมูลที่ได้ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบท พบว่าครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นด้านบริบทต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น ด้านปัจจัยนำเข้าต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการ พบว่าครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นด้านกระบวนการต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิต พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นด้านผลผลิต ต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.1 ประเมินจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1) ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

ปีการศึกษา 2560 จำนวน 44 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 จำนวน 213 คน คิดเป็น 98.16 เปอร์เซ็นต์

4) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนเทศบาล 1

(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 จำนวน 207 คน คิดเป็น 95.39 เปอร์เซ็นต์

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน

สถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน

สถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่าครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก

4.4 ประเมินด้านผลผลิตของการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่านักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในระดับมาก

4.5 ผลการประเมินด้านผลผลิตด้านความพึงพอใจต่อโครงการการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอบถามนักเรียน พบว่านักเรียนความพึงพอใจต่อโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยภาพรวมมีพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

5. ด้านผลกระทบ พบว่าครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน

มีความคิดเห็นด้านผลกระทบ ต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน

สถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ครูหลอ : [26 มี.ค. 2562 เวลา 15:16 น.]
อ่าน [877] ไอพี : 223.206.250.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ