ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนซ่อมเสริม

้สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและเป็นพื้นฐานที่จะเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไปผู้วิจัยได้สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ

หลังการอบรม โดยใช้สถิติทดสอบที พบว่าได้ค่าสถิติที เท่ากับ 14.06 และค่าความน่าจะเป็นของสถิติทดสอบเท่ากับ 0.00 ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการอบรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ซึ่งเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดน่าจะมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการอบรม นั่นคือการอบรมตามหลักสูตรนี้น่าจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนใหม่ได้มีพื้นฐานความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษดีขึ้น น่าจะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรต่อไป

2. ผลการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะด้านการสนทนาก่อนและ

หลังการอบรม โดยใช้สถิติทดสอบที พบว่าได้ค่าสถิติที เท่ากับ 14.06 และค่าความน่าจะเป็นของสถิติทดสอบเท่ากับ 0.00 ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะด้านการสนทนาหลังการอบรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบทักษะด้านการสนทนาก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ซึ่งเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดน่าจะมีทักษะด้านการสนทนาสูงกว่าก่อนการอบรม นั่นคือการอบรมตามหลักสูตรนี้น่าจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนใหม่ได้มีพื้นฐานความรู้และทักษะด้านการสนทนาดีขึ้น และน่าจะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรต่อไป

3. ก่อนการอบรมนักเรียนส่วนมากไม่แน่ใจในความรู้ความสามารถและทักษะของตนเองในทักษะ

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จะมีเพียงบางส่วนของนักศึกษาที่เห็นว่าตนเองมีความสามารถในด้านการอ่านภาษาอังกฤษเป็นอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามนักศึกษาส่วนมากยังมีความมั่นใจในความสามารถค้นคว้าความรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว นักเรียนส่วนมากมีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในทักษะด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และ คำศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นในทุกด้าน ที่สำคัญนักศึกษาเกือบทั้งหมดมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และเกิดความมั่นใจว่าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมจะสามารถช่วยให้ตนเองสามารถค้นคว้าความรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองสูงขึ้น

ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการการอบรมภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ว่ามีประโยชน์ช่วยเหลือนักเรียนหรือไม่ นักเรียนเกือบทั้งหมดเห็นว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะมีโครงการลักษณะนี้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษาหน้า

อภิปรายผล

1. นักเรียนที่เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา แม้ว่าจะเป็นนักเรียนที่เรียนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ ซึ่งน่าจะมีค่าเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาอังกฤษสูง แต่เมื่อมีการวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษก่อนการอบรม โดยกำหนดในแบบทดสอบว่าหากตอบข้อใดผิด คะแนนในข้อนั้นจะติดลบหนึ่งคะแนน ผลการทดสอบพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ของทั้งกลุ่มมีค่าเป็นลบ นั่นแสดงว่าความรู้พื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และ คำศัพท์ของนักเรียนยังไม่ดีพอหรือยังไม่ถูกต้องตามหลักของภาษา จึงน่าจะเป็นข้อมูลเพื่อให้ครูผู้สอนได้ทราบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้ามาศึกษานั้นจำเป็นจะต้องวางรากฐานและปรับความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นอาจเป็นความเข้าใจที่ผิดตลอดไป

2. การสนทนาภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

สื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษควรมีทักษะในการสนทนาเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่านักศึกษามีพัฒนาการด้านการสนทนาภาษาอังกฤษสูงขึ้น อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตรฝึกอบรมได้ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะทางด้านนี้สูงขึ้น และน่าจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนระดับสูงต่อไป

3. เจตคติของนักศึกษาต่อการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน จากการจัดการอบรมด้วยหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นพบว่านักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการอบรมและการเรียนภาษาอังกฤษ จึงน่าเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษประสบความสำเร็จ

4. หลักจากผ่านการอบรมนักเรียนเกือบทั้งหมดเห็นว่าการอบรมมีประโยชน์และควรจะมีการจัดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีต่อไป นับว่าเป็นการประเมินผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด และแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานประสบความสำเร็จ ตอบสนองความต้องการของนักเรียนผู้เข้าอบรม

5. นอกจากจะประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนยังประสบความสำเร็จในการเรียนรายวิชาอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2552 (ปรับปรุง 2561 โรงเรียนสตรีสิริเกศ) ของนักเรียนที่ผ่านการอบรมประมาณร้อยละ 67 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดปีสูงกว่า 3.00

จึงอาจนับได้ว่านักศึกษาได้นำวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาอื่น ๆ อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษค่อนข้างสูงกว่าพื้นฐานทางภาษาอังกฤษของนักเรียนบางห้องเรียน ดังนั้นถ้าจัดหลักสูตรลักษณะนี้ให้กับนักเรียนกลุ่มอื่น อาจจะต้องมีหลักสูตรและวิธีการอบรมที่แตกต่างไปจากนี้

2. เพื่อให้การจัดการอบรมตามหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ โรงเรียนควรจะจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน

4. นักเรียนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนสตรีสิริเกศบางส่วนอาจมีพื้นฐานความรู้ในหลายรายวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามารถจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับรายวิชาอื่น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

โพสต์โดย ตุ๊กตา : [23 มี.ค. 2562 เวลา 11:54 น.]
อ่าน [813] ไอพี : 223.205.243.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ