ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ผู้วิจัย นางเสาวลักษณ์ กมลศิลป์

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๑

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒

“อิสาณธีรวิทยาคาร” เป็นทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับสังคมไทยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะรูปแบบดังกล่าว โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้และต่างกลุ่ม ได้เรียนรู้จากสภาพจริง และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิต การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการการจัดการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร”

กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ๒) เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการสอบถามสภาพปัจจุบันและปัญหา ได้มาโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน ๕๕ คน คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๔๓ คน และ ครู จำนวน ๒ คน กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือเป็นครูวิชาการในโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” จำนวน ๙ คน ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) กลุ่มเป้าหมายในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๒ คน และครูในโรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” จำนวน ๔๓คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๕ คน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ๑) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและปัญหา ๒) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus groups) และประเมินรูปแบบ ๓) แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

๑. สภาพปัจจุบันของรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” ๑ พบว่า โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๘๗

๒. สภาพปัญหาของการจัดการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” พบว่า มีปัญหาการดำเนินการอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๒ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีปัญหาการดำเนินการอยู่ในระดับน้อยจำนวน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านด้านการบริหารการศึกษา ๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน ๓) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และ ๔) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของของเนื้อหา สาระของรูปแบบตามองค์ประกอบที่กำหนดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ของเนื้อหา สาระของรูปแบบตามองค์ประกอบที่กำหนดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกด้าน และผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๙๕

โดยสรุป รูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเหมาะสมสำหรับนำไปใช้จัดการศึกษาในโรงเรียน เพราะมีองค์ประกอบของรูปแบบที่นำมาใช้ในการจัดการศึกษา คือ ACPLPEM Model ได้แก่ ๑) การบริหารการศึกษา (A : Administration) ๒) การพัฒนาหลักสูตร (C : Curriculum) ๓) การพัฒนาบุคลากร (P : Personnel) ๔) กระบวนการเรียนการสอน (L : Learning and Teaching) ๕) การมีส่วนร่วมของชุมชน (P : Participation) ๖) การประเมินผล (E : Evaluation) และ ๗) การปรับขยายผลและประยุกต์ใช้ (M : Modification and Transmission) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ และการดำเนินการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะความมีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน คือ มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไขการมีความรู้คู่คุณธรรม

โพสต์โดย ดร.แหม่ม : [7 มี.ค. 2562 เวลา 14:52 น.]
อ่าน [969] ไอพี : 101.51.234.82
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ