ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3-4 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบา

ชื่องานวิจัย : รูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3-4 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ผู้วิจัย : เนตรทราย จันผล

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)

ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3-4 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาระดับรูปแบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3-4 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3-4 ปี) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 3-4 ป ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 28 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนักเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน เลือกมา 1 ห้องเรียน

กำหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก, สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก, สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว, สาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ทั้ง 4 สาระนำมาสร้างเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย เช่น การวาดภาพระบายสี การปั้น การฉีก ตัด ปะ การพับ การประดิษฐ์เศษวัสดุ มาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในระดับชั้นอนุบาลปีที่1 (3-4 ปี) นำมาใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วยเรียนรู้กินดีอยู่ดีมีสุขและหน่วยขยับกายสบายชีวี, สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน่วยบ้านแสนสุขและหน่วยเพชรบูรณ์บ้านเรา, สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว หน่วยต้นไม้และดอกไม้แสนสวยและหน่วยสัตว์โลกน่ารัก, สาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก หน่วย สีสันสดใสและหน่วยคณิตคิดสนุก ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาโดยใช้สื่อ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัยและที่มีอยู่ในชุมชนรอบๆ ตัวเด็ก และเป็นสิ่งที่เด็กคุ้นเคยรู้จักมีขอบข่ายเนื้อหาที่ทำวิจัยในเรื่อง 1) นวัตกรรมที่ใช้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 2) ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในด้านการสังเกต การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ การจำแนก และการรู้ค่าจำนวน การเก็บข้อมูลโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3-4 ปี) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 25 ข้อ ซึ่งมีค่า ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.64 - 0.79 และ มีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.63-0.90 และมีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ .975

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3-4 ปี) ระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง ภายหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก เมื่อแยกรายด้านพบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการรู้ค่าจำนวน รองลงมาได้แก่ด้านการสังเกต และด้านการจำแนก ด้านการเปรียบเทียบ ด้านการเรียงลำดับ อยู่ในระดับปานกลาง หลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านการเรียงลำดับ รองลงมาได้แก่ ด้านการจำแนก และด้านการรู้ค่าจำนวน ด้านการเปรียบเทียบ ด้านการสังเกต ซึ่งอยู่ในระดับดีมากทุกด้านสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างชัดเจน

2. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3-4 ปี) โดยรวมหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งผลให้เด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการเรียงลำดับ ด้านการจำแนก และด้านการรู้ค่าจำนวน ด้านการเปรียบเทียบ และด้านการสังเกต อยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย ครูไก่ : [7 มี.ค. 2562 เวลา 09:21 น.]
อ่าน [1012] ไอพี : 223.207.52.107
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ