ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถภาพของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถภาพของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ผู้วิจัย : นางธนิษฐ์ฌา แสงไพโรจน์

สังกัด : เทศบาลเมืองสระบุรี

ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2561

บทคัดย่อ

กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถภาพของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2) เพื่อพัฒนา

ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้

ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) สังกัด

เทศบาลเมืองสระบุรีจ านวน 36 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการตามขั้นตอน PAOR ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบโคชชิ่ง(Coaching Techniques) 2 วงรอบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบ

แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตแบบบันทึกและแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการทดสอบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการของครูมีคะแนนเฉลี่ย 8.58คิดเป็นร้อย

ละ 42.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.81 ซึ่งแสดงว่าครูแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจ

อยู่ในระดับต่ า และผลการทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูมีคะแนนเฉลี่ย 18.14 คิดเป็น

ร้อยละ 90.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครูมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อยู่ในระดับดีมาก หรือหากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยจะพบว่า

หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. การพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม

รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามขั้นตอน PAOR ร่วมกับเทคนิคการนิเทศแบบโคชชิ่ง (Coaching

Techniques) และผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูที่เข้ารับการพัฒนาการจัด

การเรียนรู้แบบบูรณาการ มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ มี2 กิจกรรม

ได้แก่ 1) การบรรยายให้ความรู้2) การฝึกปฏิบัติและการนิเทศ 3 กิจกรรม ได้แก่ การให้ค าปรึกษา

และแนะน า การสังเกตการสอนของครูการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสามารถพัฒนา

ครูทั้งหมดให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดท าหน่วยการเรียนรู้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ

ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ แต่พบว่า ครูยังมี

ความวิตกกังวลและไม่มั่นใจในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะด้านการวัดและ

ประเมินผล วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลยังไม่เป็นไปตามวิธีการวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริง เกณฑ์การวัดยังไม่ชัดเจน เครื่องมือยังไม่หลากหลาย การวัดและประเมินผลยังไม่

ครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน ได้แก่ ด้านความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ผู้เรียนยังไม่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ผู้วิจัยและครูได้ประชุมปรึกษาหารือ

เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ที่ประชุมมีมติให้มีการพัฒนาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยการนิเทศอีกในวงรอบที่ 2 และผู้วิจัย

ได้จัดหาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตัวอย่างแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในวงรอบที่ 2

2.2 ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ใช้กลยุทธ์การนิเทศ ได้แก่ การให้ค าปรึกษาและ

แนะน าโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบโคชชิ่ง (Coaching Techniques) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน

การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน การศึกษาเอกสารเพิ่มเติม พบว่า สามารถพัฒนาครูให้มี

ความรู้ความเข้าใจสามารถจัดท าหน่วยการเรียนรู้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ใช้กระบวนการกลุ่ม มีสื่อการสอนที่ทันสมัยหลากหลายและเพียงพอ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเหมาะสมและสอดคล้องกับสาระ

การเรียนรู้เนื้อหาสาระ เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล

โดยสรุป กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถภาพภาพของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ทั้ง 2 วงรอบ โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ท าให้ครูมี

ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการอยู่ในระดับดี และท าให้ครูมี

ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ในระดับที่เหมาะสม กล่าวคือ ครูสามารถจัดท า

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการอยู่ในระดับดี ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

อยู่ในระดับดี และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับด

โพสต์โดย ธนิษฐ์ฌา แสงไพโรจน์ : [28 ก.พ. 2562 เวลา 12:26 น.]
อ่าน [870] ไอพี : 125.25.198.217
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ