ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้ปฏิบัติการสอนในการจัดการเรียน การสอนแบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) สังกัดเทศบาลเมือง

ผู้วิจัย นางธนิษฐ์ฌา แสงไพโรจน์

สังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี

ปีที่วิจัย 2560

การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้ปฏิบัติการสอนในการจัดการเรียนการสอน

แบบโครงงานโรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมิน

ปฏิกิริยาตอบสนองของครูผู้ปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมโครงการ 2) ประเมินการเรียนรู้ของครู

ผู้ปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมโครงการ 3) ประเมินพฤติกรรมด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงานของครูผู้ปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมโครงการ 4) ประเมินผลลัพท์ความสามารถในการท าโครงงาน

ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

คือ ครูผู้ปฏิบัติการสอนของโรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ในปีการศึกษา 2560

จ านวน 36คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบตรวจสอบ

พฤติกรรม และแบบประเมินผลลัพธ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของครูผู้ปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า

ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของครูผู้ปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ

เรียนการสอนแบบโครงงานของโรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) มีความพึงพอใจ

ต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าสูงสุด

รองลงมาคือ ด้านเวลาและเนื้อหาสาระ และด้านวิทยากร ตามล าดับ และเมื่อพิจารณารายข้อในแต่ละ

ด้าน พบว่า ด้านเวลาและเนื้อหาสาระ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปท าการ

จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานได้ รองลงมา ความรู้ที่ได้รับตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ก าหนดการในการประชุมเชิงปฏิบัติการเหมาะสม ด้านวิทยากร ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การเชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่การปฏิบัติรองลงมา คือ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร

มีความชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การตอบข้อซักถามและการให้ค าปรึกษา และด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความ

เหมาะสม รองลงมา คือ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สื่อที่ใช้ในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน

การสอนแบบโครงงาน พบว่า ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงานค่อนข้างน้อย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวนมาก ท าให้การเข้าพบเพื่อปรึกษา ซักถามปัญหา

กับวิทยากรได้ไม่มากนัก ผู้เข้าร่วมโครงการยังขาดพื้นฐานด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

และบรรยากาศในการอบรมดี

2. การประเมินการเรียนรู้ของครูผู้ปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ครูผู้ปฏิบัติ

การสอนของโรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ที่เข้ารับการอบรมโครงสร้างพัฒนา

บุคลากรครูผู้ปฏิบัติการสอนในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน มีการประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรม พบว่า ครูผู้ปฏิบัติการสอนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนแบบโครงงานผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ร้อยละ 91.11 หลังผ่านการอบรมโครงการพัฒนา

บุคลากรครูผู้ปฏิบัติการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ

จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเพิ่มมากขึ้น

3. การประเมินพฤติกรรมด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานของครูผู้

ปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผลการประเมินพฤติกรรมด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน

แบบโครงงานของผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินตามแบบรายงานการด าเนินงานการจัด

การเรียนการสอนแบบโครงงานของครูผู้ปฏิบัติการสอนโรงเรียนเทศบาล ๑๐ ( อนุบาลเทศบาลเมือง

สระบุรี) ได้เท่ากับ 100% ซึ่งถือว่าผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

4. การประเมินผลลัพธ์ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนโรงเรียน

เทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) พบว่านักเรียน โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่ในระดับสูง

เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสามารถด้านกระบวนการท างาน ความสามารถด้านผลงานและ

การน าเสนอและความสามารถด้านการวางแผนท างานเป็นล าดับสุดท้าย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

ด้านความสามารถด้านกระบวนการท างานของนักเรียนอยู่ในระดับสูง แบ่งเป็นระดับสูง 6 ประเด็น

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ท างานเสร็จตรงเวลา การใช้วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือในการท างาน

การแสดงบทบาทตามที่ได้รับหมอบหมายของสมาชิก การก าหนดวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนด ความมี

ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน การก าหนดวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน และอยู่ในระดับปาน

กลาง4 ประเด็น ได้แก่ การสรุปและเรียบเรียงข้อมูลและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน ข้อมูล/ข้อเท็จจริงประกอบการท าโครงงาน การบันทึกข้อมูลและการ

จัดกระท าข้อมูล ด้านความสามารถด้านผลงานและการน าเสนอของนักเรียนอยู่ในระดับสูง

แบ่งเป็นระดับสูง 4 ประเด็น เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การตอบข้อซักถามในการน าเสนอผลงาน ความพร้อมในการน าเสนอโครงงาน ข้อมูลที่น ามาจัดแสดงผลงานและความคิดสร้างสรรค์ของ

ผลงาน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ประเด็น ได้แก่ การจัดท ารูปเล่มรายงาน ด้านความสามารถด้าน

การวางแผนท างานของนักเรียนอยู่ในระดับสูง แบ่งเป็นระดับสูง 4 ประเด็น เรียงล าดับจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ การแบ่งภาระหน้าที่ให้สมาชิก การก าหนดเรื่องที่ศึกษาและการก าหนดวัสดุอุปกรณ์และ

เครื่องมือในการสืบค้น การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงาน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ประเด็น

ได้แก่ การก าหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน

โพสต์โดย ปวีณ์สุดา ลีเอื้อ : [28 ก.พ. 2562 เวลา 12:01 น.]
อ่าน [853] ไอพี : 125.25.198.217
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ