ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม

เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ผู้วิจัย นางสาวศิรินันท์ สุวรรณมุสิก

สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีการวิจัย 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อ ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกที่ได้พัฒนาขึ้นการวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 501 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราชรวมจำนวน36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ บันทึกการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนบันทึกการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมบันทึกการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาแบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และแบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่มของครูผู้สอนวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าร้อยละ(X ̅)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าความเที่ยงตรงของแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้สูตรการหาค่าดัชนีค่าความสอดคล้อง Index of Objective Congruence (IOC) ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่502 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้คือ แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีความเป็นไปได้และความสอดคล้องของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหา แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและแบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่มเพื่อสรุปผลการทดลองและปรับปรุงแก้ไขการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้คือ พัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนำร่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน จากนั้นจึงนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยใช้สถิติ คือ หาค่าร้อยละ (X ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการค่าความเที่ยงตรงของแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง Index of Objective Congruence (IOC)มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้สูตร B (Discrimination Index B)ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา แบบอิงเกณฑ์ โดยวิธีของ Lovett การหาค่าอำนาจรายข้อของแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธี Item Total correlation คือ การหาค่า rxyการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งฉบับด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีของครอนบาคขั้นตอนที่ 3การนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 504 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560รวมจำนวน36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้คือแผนการจัดการเรียนการรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการวิจัยใช้รูปแบบหนึ่งต่อหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและหลังเรียน (One-group pretest-Posttest Design) โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนทักษะการแก้ปัญหา เรื่องระบบประสาท วิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิติทดสอบการแจกแจงของข้อมูลว่าเป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) พบว่าการแจกแจงข้อมูลไม่เป็นโค้งปกติ จึงใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) คือ Wilcoxon Signed Ranks Testขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 504 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560รวมจำนวน36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีดังนี้คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและบันทึกการสนทนากลุ่มกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและครูผู้สังเกตการสอนเพื่อประเมินผลและแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการเก็บรวบรวมข้อมูลคือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทำการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และประมวลผลข้อมูลเพื่อพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะนำไปเผยแพร่ผลงานต่อไปค่าสถิติที่ใช้คือ หาค่าร้อยละ (X ̅)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการวิจัย

1.ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกได้พัฒนามาจากผลจากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม (Constructivism Learning Theory) พบว่า การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม ครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการจัดประสบการณ์/ขั้นตอนในการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยนำเอาความรู้ใหม่และความรู้เดิมมาผสมผสานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนแบบร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มสร้างสรรค์ผลงาน สามารถนำเสนอได้ มีการวัดและประเมินผลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนสร้างความคิดรวบยอดใหม่ โดยมีความรู้ปัจจุบัน และความรู้ในอดีตเป็นฐาน การเรียนรู้เรื่องใหม่ ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง จากการได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทำให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกพบว่าได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบของรูปแบบ 4 องค์ประกอบ คือ 2.1)หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 2.2)วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2.3)กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 เหตุการณ์ในสื่อออนไลน์ท้าทายความคิดขั้นที่ 2 ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาขั้นที่ 3 ทดลองทันเวลาหาคำตอบขั้นที่ 4 เห็นชอบร่วมกันสรุปขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ ICT และ 2.4)เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ ได้แก่ บทบาทของผู้เรียนและบทบาทของผู้สอนจากผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของรูปแบบการจัด การเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีค่าความสอดคล้องรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 ความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา วิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ดำเนินการโดยการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ดังนี้

3.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบประสาท วิชาชีววิทยา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ข้อที่ 1 โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยหลังการทดลอง (X ̅ = 24.97, S.D. = 0.33) ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลอง (X ̅ = 20.64, S.D. = 0.45)ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่วางไว้

3.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกพบว่าคะแนนทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียน เรื่องระบบประสาท วิชาชีววิทยา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ข้อที่ 1 โดยมีคะแนนทักษะการแก้ปัญหาเฉลี่ยหลังการทดลอง (X ̅ = 24.33, S.D. = 0.49) ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลอง (X ̅ = 20.83, S.D. = 0.48)

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกที่ได้พัฒนาขึ้น พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อเสริมสร้าง มโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X ̅=4.55, S.D.= 0.69) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าระดับความพึงพอใจเป็นรายด้านพบ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในด้านประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับ มากเป็นลำดับแรก (X ̅=4.64, S.D.=0.64) ลำดับรองลงมา ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อประกอบรูปแบบ (X ̅=4.60, S.D.=0.66) ลำดับที่สาม ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาสาระ (X ̅=4.56, S.D.=0.64) และลำดับสุดท้าย ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ (X ̅=4.46, S.D.=0.75)

โพสต์โดย krupeer : [19 ก.พ. 2562 เวลา 07:29 น.]
อ่าน [1245] ไอพี : 202.29.33.7
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ