ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจัยนำเข้า 2) ด้านกระบวนการ 3) ด้านผลผลิต 4) ด้านผลกระทบ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ครูวิชาการโรงเรียนและครูผู้สอนจำนวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ โดยผู้ประเมินสร้างขึ้นเองและประยุกต์ใช้ยึดรูปแบบการประเมินแบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วย ฉบับที่ 1 ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) ฉบับที่ 2 ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ฉบับที่ 3 ประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) และฉบับที่ 4 ประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแบบประมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลที่เป็นลักษณะคำถามปลายเปิดโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และหาค่าร้อยละ ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านขุนยะ ด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะรายการ โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการดำเนินงานของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะรายการ โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

3.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะรายการ ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และครูมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับกิจกรรมและนักเรียน และครูสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะรายการ โรงเรียนดำเนินงานได้ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ และผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนมีความเชื่อถือ ศรัทธาและให้ความสำคัญกับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 ด้านคุณลักษณะผู้เรียนอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะรายการ นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด อยู่ระดับมากที่สุด

3.4 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย

3.4.1 ผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้าขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น

3.4.2 ผลสัมฤทธิ์การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้าขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ สูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 ด้าน

4. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งเป็น

4.1 ด้านความพึงพอใจของครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านขุนยะอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะความพึงพอใจในเรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน การเป็นคณะกรรมการหรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ของโรงเรียนตามโครงการนี้ และความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(NT) ของโรงเรียน อยู่ระดับมากที่สุด

4.2 ด้านความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนยะอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะความพึงพอใจในเรื่อง นักเรียนชอบทำกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนลงมือทำ และการให้คำแนะนำของครูอยู่ระดับมากที่สุด

4.3 ด้านความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนยะอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความพึงพอใจในเรื่อง ความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการดำเนินโครงการฯ ทำให้ครูมีความกระตือรือร้นในการสอนและการให้คำแนะนำของครู ผลการดำเนินโครงการฯ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการสอนในสถานศึกษาเหมาะสม เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ฯลฯ และผลการดำเนินโครงการฯ ทำให้ครูมีความกระตือรือร้นในการสอน อยู่ระดับมากที่สุด

4.4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้

4.4.1 ด้านการบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ กิจกรรมภายนอกและงานนอกเหนือหน้าที่มีมากเกินไป

4.4.2. ด้านบุคลากร ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ ขาดครูที่สอนตรงตามสาขาวิชาเอก

4.4.3 ด้านทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ ขาดงบประมาณ สื่อ อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร้อยละ และสื่อและเทคโนโลยีการดำเนินงานบางกิจกรรมไม่เพียงพอ

4.4.4 ข้อเสนอแนะที่มีต่อการดำเนินงานโครงการที่ ได้แก่ ควรปรับทัศนคติของบุคลากรในโรงเรียนให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์โดย อัน : [18 ก.พ. 2562 เวลา 13:41 น.]
อ่าน [948] ไอพี : 27.145.184.14
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ