ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านพรุเตย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560

การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านพรุเตย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการตามโครงการ พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามโครงการ และความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านพรุเตย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (Context Input Process Product Evaluation Model : CIPP Model) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น 108 คน แบ่งเป็น ครู จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 46 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 7 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าความถี่ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านพรุเตย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 สรุปได้ดังนี้

1.ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็นความคิดเห็นของครูพบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

1.1 ความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในมาก ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

1.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

1.3 ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในมาก ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

1.4 ความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็นความคิดเห็นของครู พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

2.ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็นความคิดเห็นของครูพบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

2.1 บุคลากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู พบว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

2.2 งบประมาณ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

2.3 วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

2.4 การบริหารจัดการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

2.5 หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็นความคิดเห็นของครูพบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่ามีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

3.1 การวางแผนการดำเนินงาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

3.2 การดำเนินการตามแผน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

3.3 การติดตามและประเมินผล พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

3.4 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

4.ด้านผลผลิตโครงการ จำแนกเป็น

4.1 คุณภาพการบริหารจัดการโครงการ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็นความคิดเห็นของครูพบว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก พบว่า และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก

4.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็นความคิดเห็นของครูพบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

4.3 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็นความคิดเห็นของครูพบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

4.4 ความพึงพอใจในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านพรุเตย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็นความคิดเห็นของครู พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก พบว่า และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

5.สรุปผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านพรุเตย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวม พบว่า โครงการมีความสำเร็จในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นการประเมิน พบว่า สภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1. โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบ และแนวทางในการปรับกิจกรรม ให้ตรงตามความต้องการของนักเรียน

2. โรงเรียนควรนำรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในโครงการไปประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

3. ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ และควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม

4. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

โพสต์โดย Sornchai : [18 ก.พ. 2562 เวลา 13:35 น.]
อ่าน [896] ไอพี : 118.173.176.63
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ