ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีพุทธ โรงเรียนวัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีพุทธ โรงเรียนวัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 1)ระดับคุณภาพการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีพุทธ โรงเรียนวัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2560 2) คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีพุทธ โรงเรียนวัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2560 3)คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนวัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2560 4) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีพุทธ โรงเรียนวัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2560 โดยศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากรครู ปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียนปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองปีการศึกษา 2560 จำนวน 27 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 6 ฉบับ และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนวัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ฉบับรวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง .926 ถึง .952 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̄ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1.ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีพุทธ โรงเรียนวัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2560ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูพบว่าทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมินพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.59 , S.D. = .17) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.56,  = .19) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

2. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีพุทธ โรงเรียนวัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2560ด้านด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.39 ,  = .31) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.67 ,  = .57) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาคือ ด้านหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ( = 4.53 ,  = .38) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านความเพียงพอของงบประมาณ ( = 4.1, = .50) ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีพุทธ โรงเรียนวัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2560 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า ทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมินพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.58, S.D. = .26) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.61, = .15) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินและผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.61, S.D. = 0.22) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จำแนกเป็น

4.1ระดับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีพุทธโรงเรียนวัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมินพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.64, S.D. = .31) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.61, = .27)ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.58, S.D. = .26) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.62, S.D. = .22) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.2 คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีพุทธ โรงเรียนวัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2560ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง พบว่าทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (µ = 4.57,  = .26) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครองมีความคิดเห็น โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.60, S.D. = .23) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐาน ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนวัดสน(ดำราษฎร์ประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ความพึงพอใจในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีพุทธ โรงเรียนวัดสน (ดำราษฎร์ประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2560 พบว่า โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่ากลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด( x̄= 4.64, S.D. = .24) รองลงมาคือ กลุ่มครู อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.62,  = .36) ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.59, S.D. = .28) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ควรดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีพุทธ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามนักเรียนอย่างยั่งยืน

1.2 ควรมีการขยายผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

1.3 ควรสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะสาหรับการประเมินครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการประเมินโครงการต่างๆทุกโครงการที่โรงเรียนดำเนินการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นๆที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย

2.3 ควรมีการประเมินโครงการในระดับองค์รวมของสถานศึกษาโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model)

โพสต์โดย นายภาคภูมิ โชติธรรม : [16 ก.พ. 2562 เวลา 10:02 น.]
อ่าน [902] ไอพี : 223.24.7.154
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ