ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร

ชื่อชุด การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI

ผู้รายงาน ฉริยา นามโคตร

โรงเรียน น้ำขุ่นวิทยา

ปีที่ทำการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้เป็นการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI มีจุดมุ่งหมายดังนี้

1. สร้างเอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI

ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 (E1 / E2)

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน

3. ศึกษาดรรชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI

4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI

การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาทำการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการสอน 36 ชั่วโมง มีการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 40 ชั่วโมง โดยสอนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีจำนวน 16 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่

1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI

จำนวน 18 เรื่อง ได้แก่

เล่มที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ

เล่มที่ 2 เรื่อง หลักธรรมทางพุทธศาสนา

เล่มที่ 3 เรื่อง การบริหารจิตและมารยาทชาวพุทธ

เล่มที่ 4 เรื่อง หน้าที่พลเมืองกับการเมือง

เล่มที่ 5 เรื่อง กฏหมายกับชีวิตประจำวัน

เล่มที่ 6 เรื่อง กฏหมายกับชุมชน

เล่มที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญไทย

เล่มที่ 8 เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับการผลิต

เล่มที่ 9 เรื่อง กิจกรรมและระบบเศรษฐกิจ

เล่มที่ 10 เรื่อง บทบาทและนโยบายการเงิน

เล่มที่ 11 เรื่อง ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน

เล่มที่ 12 เรื่อง ประวัติศาสตร์ก่อนรัตนโกสินทร์

เล่มที่ 13 เรื่อง ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

เล่มที่ 14 เรื่อง การพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจ

เล่มที่ 15 เรื่อง การปกครองของไทยในปัจจุบัน

เล่มที่ 16 เรื่อง ภูมิศาสตร์

เล่มที่ 17 เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ

เล่มที่ 18 เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้

2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดๆ ละ 20 ข้อ จำนวน 18 ชุด

3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI จำนวน 20 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC :

Index of Item Objective Congruence) ค่าความยาก (p) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (KR- 20) ค่าอำนาจจำแนก (r)

2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ทดสอบสมมติฐานผลสัมฤทธิ์ (t – test Dependent) และทดสอบสมมติฐานดรรชนีประสิทธิผล (The Effectivenness index)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เอกสารประกอบการเรียนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

เล่มที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ เท่ากับ 83.88/82.58

เล่มที่ 2 เรื่อง หลักธรรมทางพุทธศาสนา เท่ากับ 81.34/80.87

เล่มที่ 3 เรื่อง การบริหารและมารยาทชาวพุทธ เท่ากับ 81.34/80.84

เล่มที่ 4 เรื่อง หน้าที่พลเมืองกับการเมือง เท่ากับ 81.25/80.98

เล่มที่ 5 เรื่อง กฎหมายกับชีวิตประจำวัน เท่ากับ 82.56/81.34

เล่มที่ 6 เรื่อง กฎหมายกับชุมชน เท่ากับ 82.25/81.94

เล่มที่ 7 เรื่อง รัฐธรรมนูญไทย เท่ากับ 83.13/82.64

เล่มที่ 8 เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับการผลิต เท่ากับ 82.33/81.14

เล่มที่ 9 เรื่อง กิจกรรมและระบบเศรษฐกิจ เท่ากับ 82.28/81.98

เล่มที่ 10 เรื่อง บทบาทและนโยบายการเงิน เท่ากับ 82.25/81.34

เล่มที่ 11 เรื่อง ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน เท่ากับ 81.25/80.93

เล่มที่ 12 เรื่อง ประวัติศาสตร์ธนบุรี เท่ากับ 82.65/81.38

เล่มที่ 13 เรื่อง ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ เท่ากับ 81.11/80.54

เล่มที่ 14 เรื่อง การพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจ เท่ากับ 81.11/83.44

เล่มที่ 15 เรื่อง การปกครองปัจจุบันของไทย เท่ากับ 83.44/82.64

เล่มที่ 16 เรื่อง ภูมิศาสตร์ เท่ากับ 83.35/82.77

เล่มที่ 17 เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ เท่ากับ 82.35/80.84

เล่มที่ 18 เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ เท่ากับ 82.24/81.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพรวม พบว่า เอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีประสิทธิภาพ 82.44/81.33 ซึ่งสูงตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ด้วยเอกสารประกอบการเรียนคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนทั้ง 18 เรื่อง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ดรรชนีประสิทธิผลในการเรียน ความก้าวหน้าทางการเรียนจากการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด มีค่า 0.5567 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI

มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 55.67

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียน เอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI หลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด มนุษย์กับสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.62 ระดับมากที่สุด และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.48

โพสต์โดย ฉริยา : [13 ก.พ. 2562 เวลา 07:02 น.]
อ่าน [1124] ไอพี : 203.114.109.62
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ